Denizli'de 110.4 milyon TL'ye satılık 18 gayrimenkul!

Denizli'de 110.4 milyon TL'ye satılık 18 gayrimenkul!


Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Denizli'de yer alan 18 gayrimenkulü 110 milyon 405 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Denizli Çakmak, Saruhan ve Hacıeyüplü'de yer alan 18 gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 110 milyon 405 bin TL olarak belirlendi.

Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü):
1- Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan taşınmazlardan 1 ila 11 ve 13 ila 18 sıra numaraları arasındaki (belirtilen sıra numaralarındaki taşınmazlar da dâhil) taşınmazların satış ihaleleri, aynı tablonun ilgili sütunlarında belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle, tablonun 12 sıra numarasında yer alan taşınmazın ihalesi ise aynı Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulüyle yapılacaktır.
2- İhaleler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının zemin katındaki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2019 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel
kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
4- İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
5- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi
mümkündür.
6- Taşınmaz satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.
7- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
8- Türkiye geneli ile Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur.

 

Denizli