Denizli'de 33 jeotermal saha ihalesi!

Denizli'de 33 jeotermal saha ihalesi! Denizli'de 33 jeotermal saha ihalesi!

Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Denizli'de bulunan 31 adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, 2 adet jeotermal işletme ruhsatlı sahayı ihale edecek. İhaleye en son başvuru 2 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak.JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR
Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


İlimiz sınırlarında yer alan ve aşağıda ili, ilçesi, Mahallesi, alanı, paftası, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı ve ihale tarih ve saati belirtilen 31 adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, 2 adet jeotermal işletme ruhsatlı saha, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. Fıkra (c) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca ihaleye çıkarılmıştır.


İhaleye katılmaya ilişkin hususlar;

a) İhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Topraklık Mah.  İzmir  Bulvarı Otogar Yanı (DESKİ Binası) No:41/A Kat:5 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

b) İsteklilerin istenen belgeleri 02.05.2016 tarihi saat 10:00’a kadar Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

c) İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir, ihaleye katılacak olan isteklilerin ise şartname ve eklerini 100-TL karşılığında satın almaları zorunludur.

d)İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,(Denizli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne)

- İhale dokümanının alındığına dair 100-TL’lik banka makbuzu,

- Her sayfası imzalanmış olan şartname,

Gerçek kişiler için;

- T.C. Kimlik numarası içerir onaylı nüfus cüzdan sureti

- Noterden onaylı imza sirküleri

-Vekaleten ihaleye katılacaklar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi,

- Tebligat için ikametgah belgesi, irtibat telefonu ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

 Tüzel kişiler için,

- Şirketin kuruluş statüsünü ve yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti ve yönetimin onaylı imza sirküleri,

- Bağlı olduğu Vergi dairesi ili ve numarasını gösterir belge,

- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış belge,

- Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi,

- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık beyannamesini ibraz edeceklerdir.

e) Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

f) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.


İhalenin tam metni için tıklayın