Depo tapusu olan daireye ev tapusu nasıl çıkartılır?

Depo tapusu olan daireye ev tapusu nasıl çıkartılır?Bağımsız bölümün tapudaki niteliğinin "depo" olduğunu ancak konut olarak kullanıldığını farz edelim. Bu durumda dairenin tapudaki niteliğinin değişmesi gerekiyor. Peki, depo tapusu olan daireye ev tapusu nasıl çıkartılır?


Depo tapusu olan daireye ev tapusu nasıl çıkartılır?

Bağımsız bölümün tapudaki niteliğinin "depo" olduğunu ancak konut olarak kullanıldığını farz edelim. Bu durumda, söz konusu bağımsız bölümün konut olarak kullanılması halinde oturma ruhsatı ve onaylı projesi olmadığı için "kaçak" olma niteliğine de sahip oluyor. 


Bu taşınmazdaki ruhsat ve proje eksikliklerini gidermeniz gerekmektedir. Aksi halde sadece bir daire değil; bir depo satın almış olursunuz. Deponun resmi olarak konut olarak kullanılabilmesi için tapudaki niteliğinin değiştirilmesi gerekiyor. Peki, depo tapusu olan daireye ev tapusu nasıl çıkartılır?


Bir bağımsız bölümün tapuda ve projesinde yazılı niteliğinin değiştirilebilmesi için tüm kat maliklerinin kabul ettiklerine dair imzaladıkları değişiklik projesinin yapılması gerekiyor. Depo tapulu daire ile ilgili Yargıtay Kararı örneği aşağıda bulunuyor.


T.C. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Karar Tarihi: 29-09-1986     

Esas No: 1986 / 11908     

Karar No: 1986 / 12107


ÖZÜ : DAVA KONUSU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN NİTELİĞİ, BU DEĞİŞİKLİK SIRASINDA DEPO İKEN MESKEN HALİNE GETİRİLMİŞTİR. BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TAPUDA VE PROJESİNDE YAZILI NİTELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ İSE ANCAK TÜM KAT MALİKLERİNCE KABUL VE İMZA EDİLEREK BİR DEĞİŞİKLİK PROJESİNİN YAPILMASINA BAĞLIDIR.


DAVA : Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca ortak yerlerde yapılan değişikliğin yıkılarak ilk durumuna getirilmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, dava konusu yerin projesine uygun hale getirilmesine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili yönünden süresinde verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:


KARAR : Mahkemece bozma kararına uyulmuş ve davalı tarafından sonradan mesken haline getirilen fakat tapu kaydında DEPO cinsli olarak yazılı bağımsız bölümde, böyle bir değişikliğin yapılabilmesi için 2805 sayılı yasa gereğince ne gibi bir işlem yapıldığı belediyeden sorulmuş ve alınan karşılık yazıda davalının bu konuda bir başvuruda bulunduğu fakat bir sonuç alınmadığı bildirilmiştir.


Yerinde yapılan keşif sonunda düzenlenen bilirkişi raporunda dava konusu 1 no’lu bağımsız bölümün 42/288 arsa paylı olarak davalı adına tapuda kayıtlı olduğu ve niteliğinin gerek tapuda ve gerekse onaylı mimari projesinde (depo) olarak gösterildiği, fakat davalının yeni bir değişiklik projesi yaptırmadan burasını fiilen mesken haline getirdiği belirtilmiştir.


Bir bağımsız bölümün plan sınırları içinde, ana yapıya zarar vermemek koşulu ile değişiklik yapılabileceğine ilişkin, 634 sayılı yasanın 19. maddesinde yer alan hükmün o bağımsız bölümün niteliğinin değiştirilmemesi halinde uygulanır.


Oysa, dava konusu bağımsız bölümün niteliği, bu değişiklik sırasında (depo) iken (mesken) haline getirilmiştir. Bir bağımsız bölümün tapuda ve projesinde yazılı niteliğinin değiştirilebilmesi ise ancak tüm kat maliklerince kabul ve imza edilerek bir değişiklik projesinin yazılmasına bağlıdır.


Davada böyle bir proje de bulunmadığından, mahkemece meskenin yeniden depo cinsine dönüştürülmesine ve bunun için de davalıya üç aylık bir süre tanınmasına karar verilmesi doğru bulunmuştur.


SONUÇ : Davalının temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya ve bozma gereklerine uygun görülen hükmün ONANMASINA 29.9.1986 gününde oybirliğiyle karar verildi.