28 / 09 / 2022

Devremülk cayma hakkı ihtarname!

Devremülk cayma hakkı ihtarname!

Devremülk cayma hakkı sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde yada tesis görüldükten sonra 7 gün içerisinde kullanılabiliyor. Devremülk cayma hakkı ihtarname örneğini haberimizde inceleyebilirsiniz...
Devremülk cayma hakkı ihtarname!


Devremülk cayma hakkı sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde kullanılabiliyor. Ancak söz konusu devremülk kapıdan satış yoluyla yani görülmeden alındıysa alıcı tesisi yerinde gördükten sonra 7 gün içerisinde cayma hakkını kullanabiliyor. Ancak yetkili firmanın bu cayma hakkınıza engel olması halinmde ise firmaya bir ihtarname gönderme hakkınız bulunuyor. Örnek devremülk cayma hakkı ihtarname sini aşağıda inceleyebilirsiniz.


Devremülk cayma hakkı ihtarname örneği!


İHTARNAMEDİR


KEŞİDECİ : 

VEKİLİ : Av. ...

MUHATAP : Sayın Muhatap,

Tarafınızla, …… tarihinde şirketinizin ……’daki tanıtım ofisinde ……. Tatil Köyü ……. kapsayan .. yıllık devre tatil sözleşmesi imzalamıştık.


Tatil köyüne ait yukarıda özellikleri belirtilen konutun kiralanması konusundaki bu sözleşme uyarınca, toplamda …. YTL olan kira bedeli için kredi kartımdan …. YTL nakit çekilmiş, her biri …. YTL olan … adet senet ve bir adet … YTL senet olmak üzere …. YTL olan … adet senet imzalamıştım.


Firmanızla şahsım arasında imzalanan sözleşmeden dönmek ve cayma hakkımı kullanmak üzere, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren firmanızı sürekli telefon ile aradığım halde, bugüne kadar firmanızdan olumlu bir cevap alamadım. Tarafıma sözleşmenin …. maddesinde yer alan “Kiracı işbu sözleşmenin imza tarihinden itibaren 1 hafta(yedi gün) içerisinde satış bedelinin ….’unu ödeyerek bu akdi feshetme hakkına sahiptir.” Hükmü hatırlatılarak ancak satış(kira) bedelinin …. luk kısmını ödediğim takdirde fesih hakkımı kullanabileceğim söylenmiştir.


Ancak, 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Devre Tatil başlıklı 6/B Maddesi ile Kanun kapsamında yayınlanan Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6.Maddesine göre, Devre Tatil Sözleşmelerinde Tüketici, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren 10 gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakkını kullanarak sözleşmeden dönebilir denilmektedir. Firmalar, tüketicinin sözleşmeden dönme hakkının gereği olarak, 10 günlük cayma hakkı süresi içersinde tüketicinin cayma hakkı isteğini yerine getirmekle yükümlüdür.


Devre tatil sözleşmesinden cayma hakkıyla ilgili olarak Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2004/5531 E. 2004/14707 K. Sayılı kararına göre; “4077 sayılı Kanunun 8. maddesinde düzenlenen satışlar ise Borçlar Kanunu'nu anlamında tecrübe ve muayene şartıyla satışlardan olup burada sözleşmeden dönme hiçbir objektif koşula bağlanmamış, tamamen tüketicinin iradesine bırakılmıştır. Sözleşmenin taraflarca imzalanması ile cayılıp cayılmayacağının bildirilmesi arasında süresinde sözleşme henüz hükümlerini doğurmaz. Sözleşmenin hükümleri bu aşamada askıda olup, tüketici bu süre içinde caymazsa sözleşme başladığından itibaren hükümlerini doğurur, cayması halinde başlangıcından itibaren hüküm doğurmaz.” Denilmiş; yine aynı dairenin 2004/844 E. 2004/K. Sayılı kararında “4077 sayılı Tüketici Kanununda yer alan hükümler buyurucu nitelikte hükümler olup, tarafların sözleşme serbestîsi ilkeleri çerçevesinde imzalayacakları sözleşmelerin yasanın bu buyurucu hükümlerine aykırı olmaması gerekir. Taraflar arasında yapılan devre tatil sözleşmesi kapıdan satış niteliğindedir. Bu tür satışlarda tüketici 10 günlük tecrübe ve muayene süresi sonuna kadar malı kabul veya hiçbir gerekçe göstermeden reddetmekte serbesttir.” Denilerek bu tür sözleşmelerde sözleşmeden cayma hakkının 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca mutlak haklardan olduğu, sözleşme ile tüketici aleyhine değişiklik yapılamayacağı öngörülmüştür.


Sözleşmede yer alan cayma hakkının kullanılabilmesi için ödenmesi gereken toplam bedelin …’u tutarındaki bedel ile ilgili düzenleme de kanuna, yasaya, hukuka aykırıdır ve tüketici aleyhinde, kanunun amir hükümlerine aykırı olduğundan hükümsüzdür. Zira Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre; “Tüketici, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren on gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukukî ve cezaî sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakkın kullanarak sözleşmeden dönebilir. Sağlayıcı, bu süre dolmadan devre tatil sözleşmesine konu mal ve/veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.” Demektedir.


Bu nedenle yukarıda belirttiğim sözleşmeyi kanuna ve ilgili yönetmeliğe dayanarak tek taraflı olarak feshettiğimi bildirir, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 3 gün içerisinde, peşin ödediğim bedel olan …. YTL’yi tarafıma …… Bankası ……. Nolu hesabıma yatırılarak iade etmenizi, yine imzaladığım … adet senedi tarafıma iade etmenizi, aksi halde yargılama giderleri ve vekâlet ücreti tarafınıza ait olmak üzere yasal yollara başvuracağımı fazlaya dair haklarım saklı olmak üzere ihtaren bildiririm….


KEŞİDECİ vekili Avukat


………..
Sayın Noter; üç nüshadan ibaret olan iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve bir nüshasının da tarafıma verilmesini saygılarımla rica ederim. …..


KEŞİDECİ vekili Avukat


……….Devremülk dönemleri!
Devremülk cayma dilekçesi!
Devremülkün anlamı!
Devremülk devre tatil farkı!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com

Geri Dön