East Africa Medikal Turizm Eğitim Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

East Africa Medikal Turizm Eğitim Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! East Africa Medikal Turizm Eğitim Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

East Africa Medikal Turizm Eğitim Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Fatih'te 100 bin TL sermaye bedeli ile Husseın Tukale Ege tarafından kuruldu. 


East Africa Medikal Turizm Eğitim Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Fatih'te 100 bin TL sermaye bedeli ile Husseın Tukale Ege tarafından kuruldu. 

East Africa Medikal Turizm Eğitim Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
TURİZM VE SEYAHAT ACENTALIĞI ULUSLARARASI VE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. b. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. c. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. d. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. e. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. f. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. g. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. h. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak DIŞ TİCARET a. Yurt dışına yurt içinden üretilmiş veya ithal edilmiş her nevi malzeme ve ürünlerinin ticaretini yapmak, b. Yurt dışına mal ve hizmet ticaretini yapmak, YURT İÇİ - YURT DIŞI NAKLİYAT KARGO a. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. b. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. c. Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. d. Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. SAĞLIK HİZMETLERİ a. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak. b. Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek, c. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans,helikopter ve uçak gibi araçları alır, ithal eder ve kiralar. DANIŞMANLIK a.)Özel ve Kamu kurum ve kuruluşlarına yönetim ve danışmanlık alanlarında özel eğitim vermek. b.)Her türlü ürün ,sistem ve personel belgeleri almak ve vermek. c.)Her türlü ürün,sistem ve personel belgeleri alanında özel eğitim vermek ve belgelendirme hizmetlerinde bulunmak.Sistem ve organizasyonları kurmak. d.)Teknolojik altyapılarını kurmak.Kurslar ve özel dershaneler açmak,işletmek,kiralamak ve kiraya vermek.İnsan Kaynakları alanında eleman yetiştirmek,İş alanları yaratmak. e.)Özel ve Kamu Kurum ve kuruluşlarına İnsan Kaynakları alanında hizmetler vermek ve özel eğitimlerini sağlamak.Kurumsal ve Bireysel eğitimler vermek. Yukarda sayılan iştigal konuları dahilinde şirket, a-Maksat ve konusu ile ilgili her türlü yabancı personeli merkez ve şubelerinde çalıştırabilir. b-Amaç ve konusu ile ilgili ulusal, uluslar arası fuarlara katılabilir. c-Maksat ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlardan dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden kredi temin edebilir. Bunlar için her türlü tasarruflar da bulunabilir, bu kuruluşlara iştirak edebilir. d-Konusu ile ilgili her türlü sınai ve diğer işlemleri intaç edebilir. e-Özellikle patent,know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir. Bu hakları kendi namına tescil ettirebilir, gerektiğinde devir edebilir veya başkalarından devir alabilir, süreli veya süresiz kiralayabilir veya kiraya verebilir. f-Konusu ile ilgili mümessillik, distribütörlük alabilir, ardiye ve gümrüksüz sahalarda ve serbest bölgelerde özel antrepolar tutabilir, işletebilir, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca müsaade edilen mahallerde gümrük satış mağazası açabilir. g-Konusunu gerçekleştirmek amacıyla malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi, bina ve her türlü gayrimenkulleri iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, satın alabilir, satabilir, başkalarından kiralayabilir ve kiraya verebilir,gayrimenkul üzerinde intifak, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı,mülkiyet tesis edebilir depo,atölye, satış ve idare binalarının inşası ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesisi şirke- tin alacak ve borçlarını teminen her cins şekil ve sırada ve derecede ipotek verilmesi, konusu ile ilgili ipotek alınması, devir ve ferağ edilmesi, temlik edilmesi konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul malların hacizli, rehinli ve mülkiyeti muhafazalı alım ve satımının yapılması, bunların devir ve temlik edilmesi gibi işlemler yapabilir. h-Konusunu gerçekleştirmek amacıyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, konusu ile ilgili yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, özel hukuk ve kamu hukuku intifa senetleri ve kuponları gibi menkul kıymetler aracılığı yapmamak kaydıyla satın alabilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir, intifalardan yararlanabilir. ı-Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere her türlü nakil vasıtası alabilir, satabilir, devir edebilir, bunlar üzerinde ayni şahsi tasarruflarda bulunabilir. k-Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere ithalat-ihracat yapabilir. m-Şirket konusunun gerektirdiği bil cümle ticari muameleleri yapabilir.Şirket yukarıda sayılanlar dışında konusu ile ilgili başka işlerde yapmak istediği taktirde ortaklar ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

East Africa Medikal Turizm Eğitim Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Aksaray Mah.Sorguçcu Sok. Üzümküşü Apt.No:11 A Fatih