Edip Gayrimenkul'ün 2011 yılı denetimini Güreli Mali Müşavirlik yapacak!

Edip Gayrimenkul'ün 2011 yılı denetimini Güreli Mali Müşavirlik yapacak!

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2011 günü gerçekleştirildi. Şirketin 2011 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
28 Haziran 2011 Tarihinde Yapılan
2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı


Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2011 günü saat 11.00'da, şirket merkez adresi olan Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Cd. 212İstanbul Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar- İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın/İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.06.2011 tarih ve 40410 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mehmet AKARSU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30.05.2011 tarih ve 7825 sayılı nüshasında ve Türkiye çapında yayın yapan Dünya ve Hürses gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 5.000.000.000 adet hisseden, 27.771.528,70 TL sermayeye karşılık 2.777.152.870 adet hissenin asaleten, 6.925.939,56 TL'lık sermayeye karşılık 692.593.956 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 3.469.746.826 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1.Maddesi: Verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığı'na NURİ AKIN, Oy Toplama Memurluğu'na HABİBE ARSLAN, Katip'liğe CENGİZ AKKOÇ 'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2.Maddesi:   Verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul toplantı tutanağının hazır bulunan pay sahipleri adına imzalanması için, Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3.Maddesi: 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Türk Ticaret Kanunu' nun 362. Maddesi çerçevesinde toplantı tarihinden 15 gün evvel Şirketimiz Merkezi, internet sitesinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunmuş addedilmesi ve sadece, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetçi Görüşü' nün okunması teklifi Genel Kurul' un onayına sunuldu, teklif oybirliği ile kabul edildi. Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Görüşü okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.Maddesi: 2010 yılına ait Bilanço ile kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına geçildi, verilen önergede söz konusu bilanço ile kar ve zarar hesapları hakkında toplantıdan 15 gün evvel pay sahiplerince bilgi sahibi olunduğundan sadece kar ve zarar hesaplarının ana başlıklar itibariyle okunmasının teklif edildiği görüldü. Genel Kurulun onayına sunulan teklif oybirliği ile kabul edildi, kar ve zarar hesapları ana başlıkları itibariyle okundu. Yapılan oylama sonucunda 31.12.2010 tarihli bilanço ile kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5.Maddesi: 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri tek tek oylanarak kendi ibralarında oy kullanmayarak mevcudun oy birliği ile ibra edildiler.2010 yılı çalışmalarından dolayı Denetim Kurulu ibrasına geçildi. Denetim Kurulu üyeleri tek tek oylanarak mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.

Gündemin 6.Maddesi: Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıpların seçimi, görev sürelerinin tespiti hakkında verilen önerge okundu, Divan Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;  Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl müddetle görev yapmak üzere; 20003244836 TC Kimlik No'lu ve Saf Saf Sk. No:22 Emirgan-İstanbul adresinde mukim NURİ AKIN, 19997245028 TC Kimlik No'lu ve Yeşillik Sk.,Akın Apt.,Erenköy-İstanbul adresinde mukim RAGIP AKIN, 15898898332 TC Kimlik No'lu ve Erenköy, Tellikavak Cd. Bengü Sk. No:9/8 Kadıköy-İstanbul adresinde mukim, İBRAHİM ÇELEBİ,  50818174622 TC Kimlik No'lu ve Uzunkemer Mh.Mimar Sinan Cd. No:8 Kemer Country, Kemerburgaz-İstanbul adresinde mukim ALİ  ESAT YÖNDER,   36964655734 TC Kimlik No'lu ve  Çiçekci Bostan Sk. Mesa Koru Sitesi C:5 Daire : 10 Altunizade-İstanbul adresinde mukim İSMAİL KOÇ, 43012429858 TC Kimlik No'lu ve Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk. No:10 Kat:5 Şişli -İstanbul adresinde mukim MÜNİP YÜCEL oybirliği ile seçildi.
Görev süreleri dolan Murakıplıklara 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bir sene müddetle 21521181382 TC Kimlik No'lu ve Büyükhanlı Levent Sitesi Korukent Yolu Aydın Sk. No:5 D Blok D:1  I.Levent -İstanbul adresinde mukim İsmail Aydın GÜNTER  ve 35824721282 TC Kimlik No'lu ve  Abide-i Hürriyet Cd.Geçit Sk. No: 4/5  Şişli- İstanbul adresinde mukim Abdurrahman Nazmi ÜNÜVAR oybirliği ile seçildi.

Gündemin 7.Maddesi: Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıplara ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Söz isteyen çıkmadığından Divan Başkanı önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Nuri AKIN' a aylık net 50.000.-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.200.- TL; Murakıpların her birine yıllık net 3.200.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8.Maddesi: Verilen önerge doğrultusunda Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2011 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2011 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9.Maddesi: Şirketimizce 2010 yılı içerisinde eğitim ve sosyal amaçlı vakıflara 150,00 TL bağışta bulunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
 
Gündemin 10.Maddesi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Pay Sahiplerine, Şirketin üçüncü  kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 11.Maddesi: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda yer alan 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunuldu.  "Ana sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiş olup, genel kurullarda alınacak kar dağıtım kararına bağlı olarak, karın yasal süreleri içinde dağıtılması esastır. Yönetim Kurulumuz tarafından, Genel Kurul onayına sunulan kar dağıtım teklifleri, pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması ve şirketimizin likidite durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır. Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve yukarıdaki esaslar dahilinde her yıl tekrar değerlendirilecektir."

Gündemin 12.Maddesi: Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve  335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi

Gündemin 13.Maddesi: Gündem' de görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından Başkan tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantıya son verilmiştir  ve tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.