Ek ödeme oranında mühendis farkı

Ek ödeme oranında mühendis farkı Ek ödeme oranında mühendis farkı

Mühendis kariyerli müdürün ek ödeme oranı kaçtır?


Star'dan Ahmet Ünlü yazdı:

Memurlara verilen ek zam hesaplanmasında; 9500 x 0,051448 = 488.756 YTL nin kadro veya pozisyonlara göre % 37 ile % 89 arasında dağıtımı yapılarak ek ödeme yapılmıştır. Mühendislere yapılan ek ödeme % 89 iken Genel idari hizmetlerde ise bu oran % 37 ile % 62 arasında kendi içinde farklılık göstermektedir. Sorum şu; Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünde Mühendis kökenli Genel idari hizmetler kadrosunda müdür yardımcısı olanlara (657 sayılı Kanunun 69'uncu maddesi de dikkate alındığında) hangi zam oranı uygulanacaktır.

Yan ödeme kararnamesinin Tazminatları düzenleyen II sayılı Cetvelinin 8 inci Grubunun 7 nci maddesinde; Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Uzman Tabip olanlardan Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı, Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Başuzman (KİT) kadrosunda olanlar ve bunların yardımcılarından 1 inci derecede olanlar için % 155 oranında özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülmüştür.

Bakanlar Kurulunun 2008/14012 sayılı Kararında; (375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 Üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar) 1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden; a) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün; 8 inci grupta yer alanlardan Makam tazminatından yararlanmayanlar için % 53 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür.

Bu düzenleme göstermektedir ki aceleyle yapılan bir çok düzenleme çalışanla amirleri arasını açacağa benziyor. Bu konuda benzer bir düzenleme yan ödeme kararnamesinde yapılmış ve bu konuyla ilgili olarak 12.05.2006 tarihinde bu köşede aşağıdaki yazıyı kaleme almıştık. Önemine binaen aynı yazıya tekrar yer veriyoruz.

Zam ve tazminat kararnamesi bürokrasiyi alt üst etti

Zam ve tazminatları düzenleyen 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 05 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu kararname memur maaşlarının en önemli unsuru olan zam ve tazminatları, 657 sayılı Kanun'un 152'nci maddesindeki sınırlar içerisinde belirlemektedir.

Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu ile yürürlüğe konulan 2006/10344 sayılı zam ve tazminatlara ilişkin kararname, tüm kamu kurumlarında ciddi bir sıkıntı yaratmış durumdadır. Düzenleme ile şube müdürü, daire başkan yardımcısı, il müdür yardımcısı gibi hiyerarşik olarak üst makamlarda çalışanlar, kendilerine bağlı olarak çalışan ve sicil ve/veya disiplin amiri oldukları personelden düşük maaş almaya başladı.

Önceki Durum

Önceki kararnamede yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı ve şehir plancılarının özel hizmet tazminatı oranı %125 idi.

Buna karşılık yine önceki kararnamede; Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı olanlardan Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Müdür kadrosunda olanlar ve bunların yardımcılarından 1. derecede olanların özel hizmet tazminat oranı %145 idi.

Bu şu anlama gelmektedir. Teknik kökenli daire başkan yardımcısı, il müdür yardımcısı, şube müdürü, vb. unvanlarda bulunanlar mühendis, mimar, şehir plancısına göre daha yüksek maaş almaktaydı........

Ne Yapılmalı?

Bu şartlar altında teknik personel ile teknik kökenli olan daire başkanı yardımcısı, şube müdürü, il müdür yardımcısı gibi unvanlar arasında ciddi gerilim oluşacaktır. Bu düzenlemenin gözden kaçtığı çok aşikardır. Bu gerilimin bir an önce düzetilmesi gerekmektedir. Bunun için de, ek ödemeyi düzenleyen kararname yeniden düzenlenmelidir. Aksi halde asil kadroda çalışan teknik kökenli ve vb. durumdaki idari personeller idari kadrolardan istifayla karşı karşıya kalınacaktır.

Ahmet ÜNLÜ / Star