Elazığ Merkez'de AVM yapım işi ihalesi 22 Kasım'da!

Elazığ Merkez'de AVM yapım işi ihalesi 22 Kasım'da!

Elazığ Merkez'de Sürsürü Mahallesi sınırları içerisindeki parseller üzerinde kat karşılığı AVM yapım işi ihale ediliyor..


Elazığ İl Özel İdaresi Encümeni, alışveriş merkezi kompleksinin kat karşılığı yapım işi ihale ediyor. AVM, Elazığ İli, Merkez, Sürsürü Mahallesi, 76 ada, 64-65-66 parseller üzerinde inşa edilecek, 26 bin metrekare kapalı otoparklı olarak yapılacak.

 

Toplam muhammen bedelinin, arsa bedeli dâhil 320 milyon TL olarak belirlendiği AVM yapım işi için ihale 22 Kasım'da yapılacak.


ALIŞVERİŞ MERKEZİ KOMPLEKSİNİN KAT KARŞILIĞI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden:


Elazığ İli, Merkez, Sürsürü Mahallesi,76 ada, 64-65-66 Parseller Üzerinde İnşa Edilecek 26 bin metrekare kapalı otoparklı (810 araçlık), ~23 bin metrekare peyzaj alanlı, 416 Adet Mesken, 19 Adet Dükkân ve İçerisinde 69 Adet Mağaza Bulunacak Alışveriş Merkezi Kompleksinin Kat Karşılığı Yapım İşi.

1 - İdarenin;
a) Adresi   :  İl Özel İdaresi Çaydaçıra Mah. Emsal Sokak No: 9 ELAZIĞ
b) Telefon ve Fax No  (0 424) 247 5327 - (0 424) 247 4796


2 - Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresine ait olup; Elazığ İli, Merkez, Sürsürü Mahallesi, 76 ada, 64-65-66 Parseller Üzerinde İnşa Edilecek 26 bin metrekare kapalı otoparklı (810 araçlık), ~23 bin metrekare peyzaj alanlı, 416 Adet Mesken, 19 Adet Dükkân ve İçerisinde 69 Adet Mağaza Bulunacak Alış Veriş Merkezi Kompleksinin Kat Karşılığı Yapım İşi ihalesine çıkılacaktır

3 - Taşınmazın muhammen bedeli    :  Arsa bedeli dâhil 320.000.000,00 TL. (Üç yüz yirmi milyon TL.)

4 - İhale usulü    :  2886 sayılı DİK.’nın 35/a Maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü”.


5 - Geçici teminat miktarı                 :  9.600.000,00 (Dokuz Milyon Altı Yüz Bin) TL. dir.


6 - İhale 22/11/2017 tarihinde saat 10.00’da İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır.


7 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN
a) Dosya bedeli olan 250,00 TL’nin yatırıldığına dair makbuzunu,
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ile faks numarası ve elektronik posta adresini gösteren imzalı belgeyi,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, 2017 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2017 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerini,
d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesini,
f) İşin adına alınmış geçici teminatı yatırdığına ait dekont veya banka teminat mektubunu,
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,
h) Toplam Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubunu (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı) (Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.),
ı) 2017 yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belgeyi,
j) 2017 yılı içerisinde S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belgeyi,
k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanını,
l) Teknik Personel Taahhütnamesini,
m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j). Bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir
n) İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname belgesini,
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. (Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.)


8 - İsteklilerin; 2886 D.İ.K. nın 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu (şartname ekinde verilen), 22.11.2017 tarihinde saat 10:00'a kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Verilen en yüksek 3 (üç) teklif üzerinden ihale komisyonunca artıma gidilecek olup, artırım sonucunda verilen en yüksek teklif İdarece uygun bedel olarak kabul edilecektir.


9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


10 - Şartnameye uymayan teklifler kabul edilmez.


11 - İhale komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


12 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Elazığ İl Özel İdaresi Plan, Proje, Yatırım, İnşaat Şube Müdürlüğünde görülebilir.
İlan olunur.