Emlak vergisi bildirim formu örneği!

Emlak vergisi bildirim formu örneği!Emlak vergisinde mükellefiyet başlamadan önce belediyeye emlak vergisi bildiriminin verilmesi gerekiyor. Emlak vergisi bildirim formu, taşınmaza sahip olunan sene içerisinde yıl sonuna kadar veriliyor. İşte emlak vergisi bildirim formu örneği..


Emlak vergisi bildirim formu örneği!

Emlak vergisi, her sene gayrimenkul sahipleri tarafından senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. Verginin mükellefi taşınmaz malın sahibi oluyor. Mükellefler; Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenlerdir. 


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.


Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; 

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,

b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,

Takip eden bütçe yılından itibaren başlar.


Mükellefiyet başlamadan önce belediyeye emlak vergisi bildiriminin verilmesi gerekiyor. Emlak vergisi bildirim formu, taşınmaza sahip olunan sene içerisinde yıl sonuna kadar veriliyor. 


Örneğin 2015 yılı Kasım ayında bir ev aldıysanız 31 Aralık 2015 tarihine kadar emlak vergisi beyannamesini vermek ile yükümlü oluyorsunuz. Emlak vergisi bildirim formu örnekleri aşağıda yer alıyor.


Emlak vergisi bildirim formu örneği 1


EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ (ARAZİ)


BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Emlak Vergisi Sicil No:

....................................

...................................


İL-İLÇE-BELDE

Vergi Kimlik Numarası:

.....................................

TABLO I-KİMLİK BİLDİRİMİ


MÜKELLEFİN

Soyadı                           :


İKAMETGAH ADRESİ

Mahalle/Semt :


Adı (Kurum ise Unvanı):

Cadde/Sokak:


Baba Adı                       :

Kapı No         :

Daire No:

Ana Adı                         :

İl – İlçe          :

Doğum Yeri/Tarihi         :

Telefon          :

Nüfusa K. Olduğu Yer   :

İŞYERİ ADRESİ

Mahalle/Semt:

Uyruğu                          :

Cadde/Sokak:

Cilt No                           :

Kapı No         :

Daire No:

Aile Sıra No                   :

Cinsiyeti:

Kadın   

İl – İlçe           :

Sıra No           :

Telefon           :


TABLO II-ARAZİ BİLDİRİMİ


ARAZİYE AİT BİLGİLER

1. ARAZİ

2. ARAZİ 

3. ARAZİ 

ADRES BİLGİLERİ

1

Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı 


2

Bulunduğu köy veya mahallenin adı


3

Bulunduğu semtin veya mevkiin adı TAPU BİLGİLERİ

4

Tapuda kayıtlı olduğu

Pafta No          :


Ada/Parsel No :

Cilt/Sahife No  :VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

5

Arazinin (Parsel) yüzölçümü (m2)6

Hisseli ise hisse nispeti


7

Hisseye isabet eden arazinin yüzölçümü (m2)


8

Arazinin cinsi (Kıraç, Taban, Sulak)


9

Arazinin iktisap tarihi


10

Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi


11

Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi


Emlak vergisi bildirim formu örneği 2


EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ (BİNA)


.................  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

.................  İL-İLÇE-BELDE

Emlak Vergisi Sicil No: ................. 

Vergi Kimlik Numarası: .................


MÜKELLEFİN

Soyadı

Adı (Kurum İse Unvanı)

Baba Adı

Doğum Yeri/Tarihi

Nüfusa K. Olduğu Yer

Uyruğu

Cilt No

Aile Sıra No

Sıra No


İKAMET ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

Dire No

İl - İlçe


İŞYERİ ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

İl-İlçe

Telefon


TABLO II-BİNA BİLDİRİMİ

BİNAYA  AİT BİLGİLER

1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı 

2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı

3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)

4. Kapı ve Daire No

5. Tapuda kayıtlı olduğu;

Pafta No          :

Ada/Parsel No:

Cilt/Sahife No  :

6. Binanın arsasının alanı (m2)

7. Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi

8. İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, G.kondu, Basit)

9. İnşaatın sınıfı (lüks,birinci, ikinci, üçüncü, basit)

10. Kullanış şekli (Mesken, İşyeri,Depo, Fabrika, Hastane, Okul vs.)

11. İnşaatın bitim tarihi

12. İktisap tarihi

13. Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi 

14. Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi

15. Bina hisseli ise hisse nispeti

16. Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)

17. Kaloriferli olup olmadığı

18. Asansörlü olup olmadığı


Tarih ve  İmza

...../..../20..


Emlak vergisi bildirini nasıl doldurulur?

1. Bina, hangi belediyenin sınırı veya mücavir alanı içinde ise bu satıra o belediyenin adı yazılacaktır.


2. Bu satıra, binanın bulunduğu köy veya mahallenin adı yazılacaktır. Mahalle adının semt adıyla karıştırılmaması, semtin değil mutlaka MAHALLE ADININ yazılması gerekir.


3. Bildirimde bulunulan bina cadde üzerinde ise caddenin, sokakta ise yalnız sokağın adı yazılacaktır. (Bina cadde veya sokak üzerinde değil ise, bulunduğu mevkiin adının yazılması gerekir.)


4. Binanın dış kapısı üzerindeki numarası, kapı numarasıdır. Bina apartman dairesi ise, apartmanın dış kapı numarası ile birlikte dairenin numarası da yazılacaktır.(38/15)


5. Bu satır, tapu belgesinde kayıtlı bilgilerden yararlanılmak suretiyle doldurulacaktır. Tapu kaydı yoksa “Tapusuzdur” notu yazılacaktır.


6. Bina arsasının alanı: a) İmar ve kadastro planı ile tespit edilen parselin metrekaresidir.  b) İmar ve kadastro görmemiş arsalar için, inşaat sahası ile mütemmimi olan parçanın toplam alanıdır.


7. Aynı çatı altında birden çok bağımsız birim ve daire bulunan binalarda (apartman gibi) her bağımsız birim ve daireye arsanın tamamından isabet eden kısım (hisse durumuna göre) hesaplanıp yazılacaktır.


8. İnşaatın türü, bildirimde bulunulan binanın kaba inşaatında kullanılan malzeme ve taşıyıcı sistemlerine göre; çelik karkas, betonarme karkas, yığma kagir, yığma yarı kagir, ahşap taş duvarlı, gecekondu, kerpiç ve diğer basit binalardan hangisi olduğu yazılacaktır.


9. Binanın sınıfı (lüks, birinci, ikinci, üçüncü ve basit inşaat gibi) belirtilecektir.


10. Binanın mesken, işyeri, otel veya fabrika gibi kullanış şekli belirtilecektir.


11. İnşaatın bittiği ay ve yıl, ay belli değilse yalnız yılı yazılacaktır. (Örneğin; 8.7.1998 veya 1998 gibi) Bunlar da bilinmiyorsa binanın tahmini yaşı gösterilecektir.


12. Binaya sahip olunulan tarihtir. Bu satıra  tarihi ay ve yıl, ay bilinmiyorsa sadece yıl olarak  belirtilmelidir.


13. Varsa belediyece uygulanan kısıtlılık halinin başlangıç tarihi.


14. Bildirilen Bina: a) Daimi muafiyete tabi ise, “muafiyetin başlangıç yılı” ile “daimi” sözcüğü yazılacaktır. Bildirim sırasında geçici muafiyetten yararlanılıyorsa muafiyetin başlangıç yılı ve muafiyet süresi yazılacaktır.


15. Bildirimde bulunulan bina hisseli ise bu satıra hisse nispeti (Örneğin; bir daireye iki kişinin paylı (müşterek) mülkiyet şeklinde ortak olmaları halinde ½ gibi) bina hisseli değilse “TAM” ibaresi yazılacaktır.


16. Binanın yüzölçümüne müştemilat ve ortak yerlerle ilgili paylarda dahil edilecektir. Binanın (apartmanlarda ise dairenin) yüz ölcümü dış duvarları arasındaki mesafeler itibariyle metrekare (m2) cinsinden bulunacak alandır. Bina hisseli ise, hisseye isabet eden alan ayrıca belirtilecektir. (Örneğin; 120/2=60 m2 gibi)


17. Bina kaloriferli veya kalorifer yerine kullanılan klima tesisatlı ise bu durum belirtilecektir.


18. Bina asansörlü ise bu  durum belirtilecektir.


NOT:1- Elbirliği (iştirak halinde) mülkiyette müşterek imzalı tek bildirim verildiğinde mükelleflerin tamamını gösterir bir liste bildirime eklenecek ve mükelleflerin tamamı bildirimi imza edeceklerdir.


2- Paylı (müşterek) mülkiyette her hissedarın kendi hissesini ayrı bildirim ile bildirmesi gerekir.


3- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binalar için de bildirim verilmesi gerekir.


4- Aynı çatı altındaki birden çok bağımsız birim ve dairelerin her biri ayrı ayrı bildirilecektir.


5- Bir mükellefe ait bina birimlerinin bildirimine bir bildirim yetmemesi halinde yeteri kadar bildirim doldurularak birbirine iliştirilir.


Emlak vergisi bildiriminin, yukarıdaki talimatlara uygun olarak doldurulması gerekiyor.20 soruda emlak vergisi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com