En yüksek ek ödeme mühendislere mi?

En yüksek ek ödeme mühendislere mi?Ek ödeme oranlarını gösteren cetvelde; mühendisler için yüzde 82 oranı görünüyor...


Bakanlar Kurulu'nun 2008/14012 sayılı Kararı'nın (375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 Üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar) ek ödeme oranlarını gösteren cetvelinde; mühendisler için oldukça yüksek bir rakam olan % 82 oranı tespit edilmiştir. En yüksek devlet memuru aylığının (Başbakanlık Müsteşarı'nın gösterge ve ek göstergesinin toplamı olan 9500 rakamının maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda çıkan tutar) % 82 si olan tutar ise; 9500 x 0,051448 = 488,756 x %82 = 400,77 YTL dir. Ancak, bu rakam belirlenen en yüksek rakam değildir. Çünkü, en yüksek rakam % 98 oranı ile veteriner hekimler için belirlenmiştir. Dolayısıyla Anadolu Ajansı'nın en yüksek ek ödeme mühendislere verildi haberi doğru değildir. Veteriner hekimlere verilen tutarı ise şu şekilde hesaplayabiliriz. 9500 x 0,051448 x % 98= 478, 98 YTL dir. Sonuç olarak en yüksek ek ödeme oranını veteriner hekimler almıştır. Bu sonuçta veteriner hekim kökenli Tarım ve Köyişleri Bakanı'nın etkisinin muhtemel olduğunu düşünüyoruz.

Ek Ödemede ve Makam, Görev ve Temsil Tazminatı İlişkisi

Bakanlar Kurulu'nun 2008/14012 sayılı 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 3'üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Kararı gereğince yapılacak ek ödeme ile görev ve temsil tazminatı ilişkisini aşağıda açıklamaya çalışacağız.

Bakanlar Kurulu'nun 2008/13694 sayılı Kararı'nın asgari görev tazminatını düzenleyen 4'üncü maddesinde; "Bu Karar'ın 1'inci maddesi gereğince ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir" hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, Bakanlar Kurulu'nun 2000/457 sayılı Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkındaki Kararı'nın 4'üncü maddesinde; "..........Yukarıdaki fıkra kapsamı dışında kalan personel veya teşkilat kanunları veya diğer düzenlemeler ile kaynağı ne olursa olsun ödenmekte olan; ilgili mevzuatları uyarınca kurulmuş fon ve hesaplardan yapılan her türlü ödemeler, 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanun'un 56'ncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca yapılan ödemeler, İl Özel İdaresi Kanunu'nun 100 ve 140'ıncı maddeleri uyarınca yapılan ödemeler, fiilen yapılmayan ders karşılığı ödenen ek ders ücretleri, maktu ve nisbi olarak ödenen her türlü fazla çalışma ücretleri (asayiş tazminatı dahil, doğal afetler nedeniyle yapılan ödemeler hariç), ek tazminat ve kurumsal bazda yapılan tazminat ödemeleri, 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanun'un değişik 2'nci maddesi uyarınca yol tazminatının 1/2'si olarak kamu bankasına yatırılan paralardan her ay itibarıyla yapılan ödemeler, döner sermaye kaynaklarından yapılan her türlü ödemeler, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan ek tazminat ödemeleri, muhtelif mevzuat çerçevesinde yapılan; ödeme, ücret ödemesi, ek ücret ödemesi, teşvik ödemesi ve ikramiye ile benzeri adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık net tutarları, temsil tazminatının net tutarından mahsup edilir" hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, asgari görev ve temsil tazminatı tutarından mahsup edilecek ek ödeme tutarının, görev tazminatının veya temsil tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenecek ayrıca ek ödemenin tamamı ödenecektir. Dolayısıyla ek ödemenin yapılmasında yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse; 2000 ek gösterge alan bir daire başkanı için konuyu açıklamak gerekirse; 8000 x 0,051448 = 411 YTL dir. Bunlara yapılacak ek ödeme ise 488,756 x %39 = 190 YTL dir. Asgari görev tazminatının % 20 si (411 x % 20 = 82 YTL) dir. Dolayısıyla daire başkanının ek ödemesinden 82 YTL kesilecektir. Bu durum ise gerçek oranın daha düşük olduğu anlamına gelmektedir.

Yeni Şafak