Enerjiyi ekonomik kullanmayana yapı ruhsatı yok!

Enerjiyi ekonomik kullanmayana <font color=red>yapı ruhsatı yok!</font>Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Yönetmelikle; mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlıkullanılan binalarda uygulanmak üzere; mimari tasarım, mekanik tesisat,aydınlatma, elektrik tesisatı ve elektrik tüketen binaların sabit ekipmanları konularındaki asgari performans kriterleri belirlendi. Yönetmelikle, dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak, bir binanın bütün enerjikullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesi, birincil enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu açısından sınıflandırılması, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Yönetmelik,yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesi ile çevrenin korunması esaslarını da düzenliyor. Söz konusu yönetmelik, mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan binalarda uygulanmak üzere; mimari tasarım, mekanik tesisat,aydınlatma, elektrik tesisatı ve elektrik tüketen binaların sabit ekipmanları konularındaki asgari performans kriterleri, enerji performans hesaplama usulleri, enerji kimlik belgesinin hazırlanması konusundaki usul ve esasları kapsıyor. Yönetmelik ayrıca, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda, enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik önlemler ve uygulamalarile ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınarak bugörüş doğrultusunda yapının özelliğini ve dış görüntüsünü etkilemeyecek biçimde enerji verimliliğini arttırıcı uygulamaların yapılmasına ilişkin usul ve esaslarıda içeriyor. Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi 2 yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 metrekarenin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar bu yönetmeliğin kapsamı dışında tutulacak. Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslargöz önüne alınacak.

ŞARTLARA UYGUN OLMAYANLARA YAPI RUHSATI VERİLMEYECEK

Binanın mimari, mekanik ve elektrik projeleri, diğer yasal düzenlemeler yanında, enerji ekonomisi bakımından bu yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değilse ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmeyecek. Yönetmelik esaslarına uygun projesine göre uygulama yapılmadığının tespiti halinde, tespit edilen eksiklikler giderilinceye kadar binaya, ilgili idare tarafından yapı kullanım izin belgesi verilmeyecek.

BİNA ENERJİ PERFORMANSI AÇISINDAN MİMARİ PROJE TASARIMI

Binaların mimari tasarımında, imar ve ada/parsel durumu dikkate alınarak ısıtma, soğutma, doğal havalandırma, aydınlatma ihtiyacı asgari seviyede tutulacak, güneş, nem ve rüzgar etkisi de dikkate alınarak, doğal ısıtma,soğutma, havalandırma ve aydınlatma imkanlarından azami derecede yararlanılacak. Yönetmeliğe göre, mimari tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle: "Binaların ve iç mekanların yönlendirilmesinde, o iklim bölgesindeki güneş, rüzgar, nem, yağmur, kar ve benzeri meteorolojik veriler dikkate alınarak oluşturulan mimari çözümler aracılığı ile istenmeyen ısı kazanç ve kayıpları engellenmelidir. Bina içerisinde sürekli kullanılacak yaşam alanları, güneş ısı ve ışığıile doğal havalandırmadan optimum derecede faydalanacak şekilde yerleştirilmelidir. Mimari uygulama projesi ve sistem detayları, ısı yalıtım projesindeki malzemeler ve nokta detayları ile bütünlük sağlamalı, ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı-duvar, duvar-pencere, duvar-taban ve taban-döşeme-duvarbileşim detaylarını ihtiva etmelidir. Binanın yapılacağı yerin yenilenebilir enerji kaynak kullanım imkanlarının araştırılması ile oluşturulacak raporlar doğrultusunda alternatif mimari çözümler değerlendirilmelidir. "Yönetmeliğe göre, mevcut binaların dış kabuğu, binanın enerji performansını olumsuz etkileyecek şekilde değiştirilemeyecek. Mekanik iklimlendirme sistemine sahip binalarda güneş enerjisinden kaynaklanan istenmeyen ısı kazançlarının önlenmesi amacıyla, penceresistemlerinde ısı ve güneş kontrollü yalıtım camları seçilecek. Yönetmelikle, ısı yalıtımı esasları, asgari hava sirkülasyonu ve sızdırmazlık konuları da düzenlendi. Yönetmeliğe göre, yakıt tasarrufu için sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomatik kontrol sistemi yapılacak. Merkezi ısıtma ve/veya soğutma sistemine sahip binalar, her odanın sıcaklığını ayrı ayrı düzenleyecek otomatik cihazlarla donatılacak.Konut olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere binalarda, aydınlatma kontrolü zamana, gün ışığına ve kullanıma göre yapılacak. 5 bin metrekarenin üzerindeki binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma için, bilgisayar kontrollü bina otomasyon sistemi kurulması zorunlu olacak. Binalarda elektrik enerjisinin verimli kullanılması amacıyla; zorunluluk olmadıkça akkor flamanlı lambaların kullanılmaması, renk sıcaklığının önemli olmadığı durumlarda A ve B sınıfı elektronik balastlı tüp biçimli fluoresan, kompakt tip fluoresan veya sodyum buharlı lambaların tercih edilmesi, enerji tüketimi yüksek olan dekoratif aydınlatma gereçlerinin kullanılmaması gibihususlara dikkat edilecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI
Yeni yapılacak olan ve bin metrekarenin üzerinde kullanım alanına sahip binalardaki ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen karşılanması amacıyla, hidrolik,rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-gitgibi fosil olmayan enerji kaynaklı sistem çözümleri tasarımcılar tarafından rapor halinde ilgili idarelere sunulacak. İlgili idare yapı kullanma izni verilmesi safhasında bu raporda sunulan sistem çözümlerinin uygulamasını dikkate alacak.Yeni yapılacak binalarda yenilenebilir enerji sistemleri için belirtilen raporda tespit edilen ilk yatırım maliyeti enerji ekonomisi göz önünde bulundurulmak suretiyle, inşaat alanı 20 bin metrekareye kadar olan binalarda 10 yıl, inşaat alanı 20 bin metrekare ve daha büyük binalarda 15 yılda geri kazanılması durumunda bu sistemlerin yapılması zorunlu olacak. Yeni yapılacak olan ve kullanım alanı bin metrekarenin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerindeki merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde güneş enerjisi toplayıcıları ile sistemin desteklenmesi zorunlu tutulacak.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken EN 15217 standardına uyulacak, sözkonusu belge düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olacak. Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullanım alanı bin metrekare üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar için belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenecek.Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları ile mücavir alan dışında kalanve toplam inşaat alanı bin metrekareden az olan binalar için Enerji KimlikBelgesi düzenlenmesi zorunlu olmayacak.

MEVCUT BİNALARIN UYGUN HALE GETİRİLMESİ

Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıliçinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenecek. Bu arada, 9 Ekim 2008 tarihli ve 27019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.Bu yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan, binanın soğutma enerjisi veaydınlatma enerjisi ihtiyacı hesabı ile ilgili standartlar, TSE tarafından,yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde çıkarılacak. Yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan enerji performansı hesaplama yöntemleri ile ilgili konulardaki tebliğler, Bakanlık tarafından, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde çıkarılacak. Yönetmelik, yayımlandığı tarihten itibaren 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.