09 / 08 / 2022

Erzincan'da 3.5 milyon TL'ye satılık bina!

Erzincan'da 3.5 milyon TL'ye satılık bina!

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, İnönü Mahallesi'ndeki iki katlı kargir binayı ihale usulü ile satıyor. İhale, 16 Ağustos'ta gerçekleşecek..Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından İnönü Mahallesi 17 sokak, No:3'te bulunan 535 ada, 20 no’lu parseldeki iki katlı kargir bina ihale usulü ile satışa sunuluyor. Toplam bedeli 3.5 milyon TL belirlenen taşınmaz için ihale 16 Ağustos'ta yapılacak.


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İnönü Mahallesi 17 sokak, No: 3'te bulunan 535 ada, 20 parsel no’lu 1025,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan İki Katlı Kargir Binanın "imar planında Blok Nizam 4 Kat T.A.K.S -0,80, K.AK.S=3,20 ticari alan "hali hazır mevcut durumunu” ile satış ihalesinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.


2 - Satış için tespit edilen İki Katlı Kargir Hizmet Binanın imarla ilgili her türlü vergi, resim harçlarla ve sözleşme giderleri alıcıya aittir. Resmi Gazete’de yayımlanarak 03 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe giren 29968 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 5’inci Maddesi gereği İl Özel idaresinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı KDV’den istisnadır.


3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.


Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.” denilmektedir.

4 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

5 - İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

6 - Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu kâgir hizmet binasına ait şartnamenin mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde) görülebilir.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,

a- Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir.

b- İç Zarf (Teklif Zarfı)

c- Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu,

d- Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

e- Tebliğe esas İkametgah belgesi,

f- İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi)

g- Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

h- Noter tasdikli imza sirküsü,

j- Erzincan İl Özel İdaresine borcu olmadığına ilişkin belge.

8 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

9 - Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Erzincan da 3.5 milyon TL ye satılık bina!


İlan olunur.