09 / 08 / 2022

Erzincan'da 6.3 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Erzincan'da 6.3 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Erzincan Belediye Başkanlığı, Erzincan Ulalar Mustafa Kemal Paşa ve Yalnızbağ Mimar Sinan mahallelerinde yer alan gayrimenkulleri 6 milyon 310 bin 192 TL bedelle satışa çıkardı.Erzincan Belediye Başkanlığı, Erzincan Ulalar Mustafa Kemal Paşa ve Yalnızbağ Mimar Sinan mahallelerinde yer alan gayrimenkulleri satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 6 milyon 310 bin 192 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Erzincan Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan arsa ve bina 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35./a maddesine gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.
Madde 2 - İhale 02.06.2020 Salı günü saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
Madde 3 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 02.06.2020 Salı günü saat 10:00’a kadar dış zarf içerisinde ihale komisyon başkanlığına (encümene) teslim edilmesi gerekmektedir.
Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Madde 4 - TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI VE DİĞER
BİLGİLER
2 ADET ARSA VE BİNA SATIŞI

Erzincan da 6.3 milyon TL ye satılık 2 gayrimenkul!

Madde 5 - Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.
Madde 6 - İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER
6.1- Kimlik Belgesi Fotokopisi.
6.2- İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.
6.3- İmza Beyannamesi, Tüzel kişilik olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküsü.
6.4- Şartname alındı makbuzu.
6.5- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
6.6- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
6.7- 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,
6.8- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.
6.9- Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
6.10- Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi.
6.11- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
6.12- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.
Madde 7- Teklifler; idare tarafından belirlenen Ulalar Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bulunan arsa ve bina için 3.176.102,40 TL. (Üçmilyonyüzyetmişaltıbinyüzikilirakırkkuruş), Yalnızbağ Mimar Sinan Mahallesinde bulunan arsa ve bina için ise 3.134.090,80 TL.’nin (Üçmilyonyüzotuzdörtbinsıfırdoksanliraseksenkuruş) altında olmamak üzere verilecektir.
Madde 8 - İhale bedeli peşin yatırılacaktır. Satışı yapılacak arsa ve bina, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.
Madde 9 - İhalenin yapılmasından doğacak her türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen arsa ve binayı satın alana aittir. Madde 10 - İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 500,00 TL.
(Beşyüzlira) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan
Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1121-1122) nolu
telefondan ulaşabilirler.
Madde 11- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.
İLAN OLUNUR
Bilgi İçin:
Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü
Bahçelievler Mahallesi - ERZİNCAN
Telefon: 444 9 024 Dahili 1121-1122 Faks: 0446 223 26 31 www.erzincan.bel.tr
3513/1-1