18 / 08 / 2022

Erzurum Palandöken'de 23.3 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Erzurum Palandöken'de 23.3 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Erzurum Palandöken Belediye Başkanlığı, Erzurum ili, Palandöken ilçesinde yer alan 4 arsayı toplam 23 milyon 343 bin 705 TL muhammen bedelle satıyor.Erzurum Palandöken Belediye Başkanlığı tarafından Erzurum ili, Palandöken ilçesinde yer alan 4 arsa satılıyor. Gayrimenkullerin toplam muhammen bedeli 23 milyon 343 bin 705 TL olarak belirlendi.

İlan metni:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Erzurum İli Palandöken Belediye Başkanlığından:

Erzurum Palandöken de 23.3 milyon TL ye satılık 4 arsa!

AÇIKLAMA: Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıdaki taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 17, 35/a ve 40 (Ek fıkra 25/1/2007-5577/1Md.) kapalı teklif usulü ile 6364 ada, 13-14-15 nolu parseller taksitli olacak, 7121 ada,1 parsel peşin olarak satışı yapılacaktır. İhale 26/10/2021 tarihine müsadif SALI günü 13:00 ile 13:45 saatleri arasında Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;

1- İkametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi, vekaleten katılmak isteyenlerin 2021 yılı tasdikli vekaletnamelerini, tüzel kişiler adına katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeleri geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarının ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.

2- Satışı yapılacak olan Ticari + Konut Arsalarının; ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde, H.Avni Ulaş Mah.de bulunan 6364 Ada,13-14-15 parsellerin ihale bedellerinin % 30 'u peşin geri kalan % 70' nin ise, 18 ay eşit taksitle; Müftü Solakzade Mahallesinde bulunan 7121 ada 1 parseldeki taşınmazın ihale bedeli, ise ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde peşin olarak yatırılacaktır.

3- Satışı yapılacak olan arsalar KDV den muaftır. Diğer her türlü yasal vergi, resim,harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

4- Her bir Ticari +Konut Arsası için ayrı ayrı ihale dosyası almak zorunludur. Taksitli satışı yapılan taşınmazlarda, taksitlerin peşin ödenmesi halinde % 3 indirim yapılacaktır.

5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Erzurum Palandöken de 23.3 milyon TL ye satılık 4 arsa!

6- Devlet İhale Kanununun 31. maddesi gereğince ihalenin onaylanıp, onaylanmayacağı ita amirinin onayına bağlıdır.

7- Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak isteklilerin tekliflerini 26.10.2021 tarihi saat 12.00' ye kadar Palandöken Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tekliflerini vermek zorundadırlar.

8- Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

9- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir