Erzurum Palandöken'de 87.9 milyon TL'ye satılık 30 arsa!

Erzurum Palandöken'de 87.9 milyon TL'ye satılık 30 arsa!

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Palandöken Osmangazi Mahallesi'nde bulunan 30 arsayı satışa çıkardı. İhaleleri 24 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşecek arsaların toplam bedeli 87 milyon 942 bin 188 TL olarak belirlendi.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Palandöken Osmangazi Mahallesi'nde bulunan 30 arsayı satışa çıkardı. İhaleleri 24 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşecek arsaların toplam bedeli 87 milyon 942 bin 188 TL olarak belirlendi.


ARSALAR SATILACAKTIR


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, pafta, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 24/01/2017 Salı günü saat 14:30 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.


Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıdaki linkte belirtilmiştir.


İhalenin tam metni için tıklayın


Arsaların satış bedelinin %50’si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan %50’si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır.

İhaleye girecek olanlar 200,00 (İki Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.)

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak Şube Müdürlüğüne 24/01/2017 Salı günü saat 12:00’a kadar teslim etmek zorunludur.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

3 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

4 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

5 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

6 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.

7 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

8 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

9 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

11 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

12 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

13 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.