Erzurum'da 169.3 milyon TL'ye satılık 44 arsa!

Erzurum'da 169.3 milyon TL'ye satılık 44 arsa! Erzurum'da 169.3 milyon TL'ye satılık 44 arsa!

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye ve Palandöken'de yer alan 44 arsayı satışa çıkardı.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye ve Palandöken'de yer alan 44 arsayı 169 milyon 295 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Gayrimenkullerin ihalesi 25 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 25/04/2019 Perşembe günü saat 14:00’te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedelleri, ihalenin geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Arsaların satış bedelinin % 50’si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan % 50’ si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi
yapılacaktır. Peşin satışlarda %3 indirim uygulanacaktır.
İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna
iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne ihale günü saat 13:45’e kadar teslim edilebilir.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1- Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcuttur.)
2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
3- Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
4- Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi.
5- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter
tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
6- Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
7- Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili
süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
8- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık
sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
9- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
10- Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz
görülebilir.
11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
12- 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
13- Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza
belgesi
14- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
15- Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.