Erzurum'da 64.3 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Erzurum'da 64.3 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!Erzurum İli Palandöken Belediye Başkanlığı, Erzurum Palandöken'de yer alan 7 adet gayrimenkulü 64 milyon 354 bin 190 TL bedelle satışa çıkardı.


Erzurum İli Palandöken Belediye Başkanlığı, Erzurum Palandöken'de yer alan 7 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 64 milyon 354 bin 190 TL olarak belirlendi.

Erzurum

AÇIKLAMA: Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıdaki taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17, 35/a ve 40 (Ek fıkra 25/1/2007-5577/1 Md.)
maddeleri uyarınca kapalı teklif usulü ile taksitli olarak satışları yapılacaktır. İhale 10.06.2021 tarihine müsadif Perşembe günü saat 13:00 ile 16:30'da
Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;
1- İkametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi, vekaleten katılmak isteyenlerin 2021 yılı tasdikli vekaletnamelerini, tüzel kişiler adına katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeleri geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarının ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.
2- Satışı yapılacak olan Ticari Konut Arsaları ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde İhale bedellerinin %30'u peşin kalan %70 ise 18 ay eşit taksitle ve konut arsasının ise ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ihale bedelinin %30'u peşin, kalan %70'inin ise 20 ay eşit taksitlerle, taksitlere ise her yıl bir önceki yılın TÜFE oranında vade farkı uygulanacaktır. Satışı yapılacak olan arsalar KDV den muaftır. Diğer her türlü yasal vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

Erzurum

3- Her bir Ticari Konut Arsası ve Konut Arsası için ayrı ayrı ihale dosyası almak zorunludur.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Devlet İhale Kanununun 31. maddesi gereğince ihalenin onaylanıp, onaylanmayacağı ita amirinin onayına bağlıdır.
6- Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak isteklilerin tekliflerini 10.06.2021 tarihi saat 12.00'a kadar Palandöken Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tekliflerini vermek zorundadırlar.
7- Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.
8- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR.