Esentur Gayrimenkul Turizm ve Otelcilik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Esentur Gayrimenkul Turizm ve Otelcilik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Esentur Gayrimenkul Turizm ve Otelcilik Ticaret Limited Şirketi, Abdülkadir Esen tarafından 10 bin TL'lik sermaye bedeli ile 26 Mayıs'ta Şanlıer İş Merkezi Kağıthane'de kuruldu.


Esentur Gayrimenkul Turizm ve Otelcilik Ticaret Limited Şirketi, Abdülkadir Esen tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 26 Mayıs'ta kuruldu. 


Esentur Gayrimenkul Turizm ve Otelcilik Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1) Her türlü emlak, gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek, 2) Gayrimenkuller üzerine mükellefiyet, irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları tesis etmek, 3) İktisap edilen ya da sözleşmelere bağlanan gayrimenkuller ile kamuya,  çeşitli  kooperatiflere, gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkuller üzerinde her türlü inşaat yapmak, yaptırmak, şirket alt yüklenicilere konusu ile ilgili her türlü iş yaptırmak, 4) Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için Yönetim Kurulunun kararı ile iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni haklar tesis edebilir, hak ve  alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. 5) Faaliyette bulunurken her türlü menkul, gayrimenkul mal ve gayrimaddi haklar satın alır, satar, kiralar veya kiraya verir. 6) Kurumlar Vergisi Kanunu , Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde her türlü şirket birleşmesi ve Kısmi bölünme işlemlerinde bulunabilir, şirket birleşmesi ve kısmi bölünme işlemleri neticesinde her türlü sabit kıymet, tesis, hak, taşınmaz ve gayrimenkulü üzerinde mevcut her türlü tahdit ve takyitleri ile birlikte (ipotek ile birlikte) devir alabilir, devir edebilir. Diğer şirketlerin Kısmi bölünmeleri ve birleşmeleri suretiyle devir alacağı taşınmazları, üzerinde mevcut her türlü tahdit ve takyitleri ile birlikte (ipotek ile birlikte)  kabul edebilir. 7) Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar,  8) Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, 9) Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar, B) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için; 1) Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak imalat, ihracat, ithalat, dahili ticaret, fason işçilik, mümessillik, danışmanlık, iç ve dış temsilcilik, acente ve bayilik, distribütörlük,yurt içi ve yurt dışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, dağıtım ve pazarlamacılık yapar, 2) Şirket amaç ve konusu ile ilgili ihtira beratı ruhsatname imtiyaz teknik bilgi telif hakkı ve benzeri hakları satın alır satar kiralar kiraya verir. 3) Şirket amaç ve konusu içinde kalmak şartı ile yerli ve yabancı yurt içinde ve yurt dışında mevcut hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık kurar, mümessillik alır, kurulu şirketlere iştirak eder, iş ortaklıkları ve iş anlaşmaları yapar, maksat ve konusu ile ilgili ihalelere girer. 4) Mevzuat hükümleri dairesinde şirketin maksat ve mevzuatına giren işlerle ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklarla işbirliği yapmak yeni iştirakler ve ortaklıklar tesis etmek know-how ve royalty anlaşmaları yapmak lisans imtiyaz telif ve ihtira hakkı, ihtira beratı ticaret ünvanı ticari ve fabrikasyon marka ve alameti farikalar gibi gayri maddi hakları iktisap etmek kullanmak bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait olanları devralmak alıp satmak, ahara icar etmek ve ahardan kiralamak. 5) Şirket maksat ve konusunun tahakkuku için her türlü taşıt aracı ve diğer menkul ve gayrimenkul malları satın alır satar kiralar kiraya verir rehin ve ipotek eder fek eder. Şirket menfaatlerinin korunması için üçüncü şahıslardan ipotek alır ve fek eder şirket menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde tasarrufi ve iltizamı muamelelerde bulunur.  6) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir. 7) Şirket, belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmesi için; Her türlü gayrimenkul malları takyidatlı veya takyidatsız olarak, her şekil ve suretle iktisap edebilir, alabilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, inşa edebilir veya ettirebilir, başkasından kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, lehte ve aleyhte dilediği şekil ve suretlerde hibe ve terk yapabilir, trampa, irtifak, intifa, sükna, vefa, iştira, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı, inşaat hakkı, üst hakkı tesis edebilir, bunları iktisap, devir ve ferağ edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu ve kadastro daireleriyle ilgili her türlü resmi ve özel kurumlar.


Esentur Gayrimenkul Turizm ve Otelcilik Ticaret Limited Şirketi adres: Kağıthane, Hürriyet Mahallesi, Taşocağı Caddesi, Şanlıer İş Merkezi, 14/7.