Eta Etüt Mühendislik Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! 

Eta Etüt Mühendislik Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!  Eta Etüt Mühendislik Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! 

Eta Etüt Mühendislik Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Bakırköy'de 1 milyon 200 TL sermaye bedeli ile Abdulhamit Güzel, Erhan Doğan ve Mehmet Taner Asal ortaklığında kuruldu. Eta Etüt Mühendislik Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Bakırköy'de 1 milyon 200 TL sermaye bedeli ile Abdulhamit Güzel, Erhan Doğan ve Mehmet Taner Asal ortaklığında kuruldu. 

Eta Etüt Mühendislik Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu: 
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1- Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Mekanik Tesisat Mühendisliği, Elektrik Tesisat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji ve jeofizik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama ve diğer mühendislik alanlarında projelendirme ve diğer mühendislik hizmetleri 2- Proje yönetimi, fizibilite raporu, ihale şartnamesi, keşif, metraj, hakediş, geçici ve kesin kabul, şantiye yönetimi ve benzeri konularda teknik müşavirlik ve diğer mühendislik hizmetleri 3- Yukarıdaki maddelerde sıralanmış olan tüm mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin kurulu olunan il ve diğer illerde yerine getirilmesi için plan, proje, harita, jeolojik ve sismik etütlerin hazırlanması veya hazırlatılması, bunlara ilişkin meslek odalarına kayıt ve büro tescili yapılması 4- Resmi veya özel kişi veya kuruluşlarca yaptırılacak; a) Tüm yapı işlerinin (konut, endüstri yapısı, altyapı v.b.) müteahhit, taşeron sıfatı ile tek başına veya gerçek ve tüzel kişilerle oluşturulacak konsorsiyum, joint venture vb. ortaklıklarla yapımının gerçekleştirilmesi, açılacak ihalelere yüklenici olarak iştirak edilmesi, kazanılacak ihalelere ait sözleşmelerin imza edilmesi, gerekli taahhütlerin verilmesi, b) Tüm yapı işlerinin (konut, endüstri yapısı, altyapı v.b.) müşavir, kontrol firma sıfatı ile tek başına veya gerçek ve tüzel kişilerle oluşturulacak konsorsiyum, joint venture vb. ortaklıklarla denetlenmesi, c) Özel teknik gerektiren tüm yapıların (prefabrik, çelik, akaryakıt tesisleri, LPG tesisleri vb.) anahtar teslimi veya kısmen inşa edilmesi veya kontrollük ve müşavirlik hizmeti verilmesi. d) Depremden veya diğer afetlerden hasar gören veya olası afetlerden etkilenme ihtimali olan yapıların onarım ve güçlendirmesinin yapılması e) Tüm dekorasyon, tamirat, tadilat işlerinin yapılması f) Mekanik tesisata ilişkin anahtar teslimi veya kısmen taahhüt işleri yapılması g) Elektrik tesisatına ilişkin anahtar teslimi veya kısmen taahhüt işleri yapılması 5- Her türlü gayrimenkul satın alınıp, satılması kiraya verilmesi satın alınan gayrimenkullerin geliştirilerek proje üretilmesi, tanıtılıp pazarlanması, 6- Konusu ile ilgili olarak gerekli teknik ve idari elemanların şirket kadrosuna dâhil edilmesi veya konusu ile ilgili işlerde hizmet satın alınması, 7- Şirketin faaliyet göstereceği alanlarda ve gerekli görülen her konuda pazarlama, ekonomik organizasyon, fizibilite, eğitim ve yayın çalışmaları yapılması, kadrolar ihdas edilmesi, 8- Şirket amacını gerçekleştirmek için diğer sermaye ve bireysel şirketler ile adi ortaklık, iş ortaklığı veya konsorsiyum kurabilir veya kurulmuş olan ortaklıklara dahil olabilir, 9- Şirket konusu ile alakalı her nevi ürün, makine ve teçhizat ithalatı ihracatı yapabilir, 10- Şirket gerekli gördüğü konularda nakliye, lojistik ve ulaşım hizmeti yapabilir, alabilir, 11- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul ve nakil vasıtaları alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.Şirkete ait gayrimenkuller üzerinde Şirketin doğmuş veya doğacak borçları için veya teminat maksadı ile veya üçüncü şahıs veya Şirketlerin doğmuş veya doğacak borçları için veya teminat için ipotek,sınırlı ayni hak,irtifak tesis edebilir.

Adres: Kartaltepe Mah.Barbaros Sk. No:6 Bakırköy