Eyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Eyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Eyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 5 Ağustos 2014 Salı günü İstanbul Bakırköy Zuhuratbaba' da 10 bin TL sermaye ile Erdoğan Yenihayat tarafından kuruldu....Eyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 5 Ağustos 2014 tarihinde İstanbul Bakırköy Zuhuratbaba'da 10 bin TL sermaye ile Erdoğan Yenihayat tarafından kuruldu. 


Eyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.  2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 11- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15- Şirket faaliyetleri için lüzumlu görülecek  her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul hükmündeki hakları, her çeşit ayni ve şahsi hakları satınalma, trampa, takas, satış vaadi akitleri gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu v.s. çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir veya temellük edebileceği gibi  keza bu yollarla elden çıkarabilir Menkul ve gayrimenkul mallarını satabilir  hususu ile  şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisleri üzerinde alacakları lehine rehin ve ipotek tesisi dahil her türlü  teminatı verebilir. Alacaklarına karşılık teminat olmak üzere her türlü menkul ve gayrimenkul  rehin ve ipotek alabilir. Kendi gayrimenkulünü  üçüncü hakiki veya hükmi şahısların alacak ve borçları  karşılığında ipotek verebilir. Keza diğer üçüncü hakiki ve hükmi şahısların menkul ve gayrimenkullerini ipotek ve rehin gösterebilir. Gerektiğinde ipoteklerin vadesini temdit edebilir, ipotek miktarlarını artırabilir, ipotekleri terkin ve fek edebilir ve ettirebilir. Şirket kendisinin veya diğer üçüncü hakiki ve hükmi şahısların gayrimenkulleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen ipotek edebilir, rehin gösterebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat irtifakları, kat mülkiyetleri tesis edebilir. Satış vaadi sözleşmeleri yapabilir ve tapuya şerh ettirebilir, kaldırabilir. Şirket kendi amaç ve konusunun gerçekleşebilmesi ve kendi ihtiyacı için gayrimenkuller inşa eder ve ettirir, kiralar, kiraya verir. Keza faaliyetler için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak edebilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat yapabilir veya ihale edebilir. 16- Şirket amaç ve konusu ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan, ham, yarımamul, mamul, esas, yardımcı ve hurda ve atık maddeler müstahzar ve terkipler, alet, edevat,         makine, ana ve yardımcı, yan ve komple tesisler gibi maksat ve konusunun gerçekleşmesine yarayan bilcümle emtea madde ile ilgili pazarlama, ihracat, ithalat, imalat, alım ve satım, ambalajlama ve paketleme, depolama ve teknik depolama, üretici, tüketici sahalarına ulaştırma ve sunma, tanıtma, dahili ve milletlerarası mümessillik ve komisyonculuk, distribütörlük, yurt içi ve yurt dışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, ihalelere iştirak gibi çeşitli sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir, amaç ve mevzuu ile ilgili araştırma, etüdler yapabilir, keza işlerinin gerçekleşmesi için lüzumlu tesisler kurabilir, her çeşit ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler. Eyap İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Zuhuratbaba Mah. Yolbaşı Sk. No:14 D:21 Bakırköy - İstanbul