Eymenler Yapı İnşaat Hafriyat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Eymenler Yapı İnşaat Hafriyat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Eymenler Yapı İnşaat Hafriyat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Eymenler Yapı İnşaat Hafriyat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Başakşehir'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Hamza Bildirici ve Sezgin Temel tarafından kuruldu.Eymenler Yapı İnşaat Hafriyat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Başakşehir'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Hamza Bildirici ve Sezgin Temel tarafından kuruldu.

Eymenler Yapı İnşaat Hafriyat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Hür türlü inşaat ile ilgili dekorasyon işleri, tamirat ve boya işlerini yapmak 2. İnşaatla ilgili, boya, parke - cam cila, duvar kağıdı, halıfleks,asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur,izolasyon-yalıtım,ahşap ve metal raf sistemleri, su elektrik doğalgaz tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak 3. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak 4. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, işhanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek 5. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma, ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların hertürlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek 6. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, özel idareler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları, tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa sözleşme gereği işi yapmak, ve teslim etmek 7. Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak, ve taahhütlerini yerine getirmek 8. Her türlü hafriyat kazı işlerini yapmak 9. Her türlü nakliye taşımacılık faaliyetinde bulunmak 10. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, yatırım kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, ve benzeri kredileri temin etmek,kredi alma sözleşmeleri akdetmek, kredileri için rehin, ipotek tesis etmek, teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gerek kendi gerekse üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borç veya kredileri kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme veya ekipman rehni tesis etmek 11. Şirket amaç ve konusu dahilinde her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştirmek 12. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir 13. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerek kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alamati farika gibi sinai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir. Ayrıca yukardaki hakları kirayaverebilir veya kiralayabilir. 14. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir. İthal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. 15. Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için tüm sinai mali ve hukuk işlem tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilimum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir 16. Şirket yukardaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

Adres: Altınşehir Mah. Ceyhun Sok. No:17 BAŞAKŞEHİR