12 / 08 / 2022

Eyüpsultan'daki 2 dev arsa 1 milyar TL'ye satılıyor!

Eyüpsultan'daki 2 dev arsa 1 milyar TL'ye satılıyor!

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı, İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 244 ada 1 parsel ve 246 ada 5 parselde yer alan 2 gayrimenkulü 1 milyar 21 milyon 331 bin 350 TL'ye satıyor...Eyüpsultan Belediye Başkanlığı tarafından, İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 244 ada 1 parsel ve 246 ada 5 parselde yer alan 2 gayrimenkulü 1 milyar 21 milyon 331 bin 350 TL'ye satışa sunuldu. 

Eyüpsultan daki 2 dev arsa 1 milyar TL ye satılıyor!

İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 244 ada 1 parselde yer alan gayrimenkulün alanı 35 bin 966,98 metrekare olarak açıklandı. Gayrimenkul için teminat bedeli 23 milyon 378 bin 537 TL oldu. 244 ada 1 parselde konumlanan gayrimenkul arsa niteliğine sahip. 

Eyüpsultan daki 2 dev arsa 1 milyar TL ye satılıyor!

İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 246 ada 5 parselde yer alan gayrimenkulün alanı 42 bin 596,97 metrekare olarak belirlendi. Arsa niteliğine sahip olan gayrimenkulün geçici teminat bedeli ise 23 milyon 378 bin 537 TL oldu. 

Gayrimenkullerin satış ihalesi Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu'nda, 15 Aralık tarihinde 10:30'da gerçekleştirilecek. 

Eyüpsultan daki 2 dev arsa 1 milyar TL ye satılıyor!

İlan metni:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İstanbul İli Eyüpsultan Belediye Başkanlığından:

Eyüpsultan İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki 2 adet Taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:
a) Eyüpsultan Belediye Başkanlığı
b) Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No: 72 Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Tel: 0 212 444 30 00 Fax:0 212 612 20 00
2) Satışı Yapılacak Taşınmaz Bilgileri:

Eyüpsultan daki 2 dev arsa 1 milyar TL ye satılıyor!

İlgili kanun gereği Belediye mülkleri K.D.V.’den istisnadır.

3) İhalenin Yeri ve Zamanı:
a)Yapılacağı Yer: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Nişanca
Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No: 72 Eyüpsultan/İSTANBUL
b) Tarihi ve Saati: 15/12/2021, Çarşamba günü saat:10:30

4) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 15/12/2021, Çarşamba günü saat: 10:00

5) Tekliflerin Verileceği Yer: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No: 72 Eyüpsultan/İSTANBUL

Eyüpsultan daki 2 dev arsa 1 milyar TL ye satılıyor!

6)İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

6.1 Adres Beyanı : Türkiye’de Tebligat için adres beyanı
6.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi :
a. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
6.3 İmza Sirküleri :
a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi
b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
6.4 Teklif Mektubu : (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun),
6.5 Geçici Teminat : (2886 sayılı Yasaya uygun),
6.6 Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
6.7 Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi : Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.
6.8 Mali Durum Belgeleri : İstekli firmalar mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. Gerçek kişiler ise Menkul Sermaye iradı gelir beyannamesi ve ayrıca referans mektubu bildirmek zorundadır.
a. Banka Referans Mektubu : Bankalardan (Katılım Bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının 60.000.000,00-TL (Altmışmilyon-TürkLirası)’ndan, kullanılmamış kredilerinin de yine 60.000.000,00-TL (Altmışmilyon-TürkLirası)’ndan az olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da herhangi birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini
belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.
b. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 90.000.000,00 TL (Doksanmilyon-Türk Lirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda; Toplam Ciro = Net Satışlar + ( Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki
Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bir önceki yılın dönem sonu işlemleri kesinleşmediği hallerde ve bundan dolayı gelir tablolarının sunulamaması halinde; gelir tabloları kesinleşmiş son 3(üç) yıla yukarıdaki madde uygulanır.
c. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

7) İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat ve şartname bedelini yatırmak zorunluluğu bulunmaktadır.

8) Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini : Şartname ve ekleri, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No: 72 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 2.500,00-TL (İkibinbeşyüz-Türk Lirası) karşılığı aynı adresinden temin edilebilir.

9) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (15.12.2021 Çarşamba) saat 10:00'a kadar Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No: 72 Eyüpsultan/İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İsteklilerin birden fazla ihaleye katılması durumunda, yukarıda belirtilen belgeleri ayrıca temin edecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra
verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.