Falak Group Genel Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Falak Group Genel Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Falak Group Genel Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi bugün Bahçelievler'de 100 bin TL sermaye bedeli ile A.A.M. Mohsen Al-Huthaifi ve O.Shaher Sultan Al-Dubai tarafından kuruldu.


Falak Group Genel Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi bugün Bahçelievler'de 100 bin TL sermaye bedeli ile A.A.M. Mohsen Al-Huthaifi ve O.Shaher Sultan Al-Dubai tarafından kuruldu.

Falak Group Genel Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi konusu:
1.Emlak a-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. b-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. c-Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. d-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. e-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. f-Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 2.Danışmanlık Hizmetleri İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri, (Bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) a-Konusu ile ilgili olarak özelleştirmede dahil olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere katılabilir ve taahhütlerde bulunabilir. b-Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında mümessillikler alabilir ve ya mümessillikler verebilir. c-Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında fuarlara iştirak edebilir;sergi,konferans v.b. toplantılar tertipleyebilir. d-Konusu ile ilgili olarak distribütörlük, acentelik ve bayilik ihdas edebilir. e-Taşınır ve taşınmazları satın alabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir, ipotek tahsis edebilir ve fes edebilir, menkul rehni alabilir veya verebilir, satış vaadi, rehin ve ipotekte dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkulle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları ihdas edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotekte dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tecil ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek alabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir, şirket lehine tesis edilen ipotek ve rehinlerin fek edebilir, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek rehin ve ticari işletme rehnide dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her nam ve ne şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir. Her türlü mali, ticari, idari ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir, ithalat ve ihracat yapabilir. f-Lisans, imtiyaz, marka, patent, know-how, teknik bilgi, sair fikri ve sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir, tecil ettirebilir, satın alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, devredebilir, lisans verebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir. g-Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapabilir, bunlarla yeni şirket kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, şirketlere kurucu olarak katılabilir, aracılık faaliyetleri yapmamak kaydıyla şirketlerin hisselerini satın alabilir, sahibi olduğu hisseleri satabilir. h-Poliçe, bono, çek, tahvil, varant, finansman bonosu ve benzeri kıymetli evrak borç senedi ve sair kabili devir belgeleri keşide, tanzim, kabul ve aracılık yapmamak kaydıyla ciro, imza ve ihraç edebilir. ı-Yürürlükteki mevzuata göre yabancı uyrukluları istihdam edebilir, istihdam edilmesine aracılık edebilir, konu ile ilgili gerekli izinlerin alınmasına aracılık etmek sureti ile danışmanlık hizmeti verebilir. i-Aracılık yapmamak şartı ile şirket fonlarının değerlendirilmesi için her ürünü, hisse senedi ve tahvili alabilir ve bunları teminat olarak verebilir. j-Ticari, mali ve idari tüm alanlarda iş planlaması, iş geliştirme ve fizibilite yapabilir. l-Eğitim Danışmanlığı: Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü eğitim konularında kişi ve kurulaşlara eğitim alanları sağlamak, eğitim, seminer, panel, konferanslar organizasyonu konusunda danışmanlık yapmak. m-Ticari Danışmanlık: Girişimcilik, stratejik planlama, stratejik yönetim, etkin kaynak kullanımı, yatırım planlama, iş planı, temel işletmecilik, yeniden yapılanma, kurumsal yönetim, kurumsallaşma, kurum kültürü oluşturma, insan kaynakları yönetimi, kariyer yönetim, performans yönetim sistemi, ücret yönetim sistemi, ve firmaların çalışma konuları ile ilgili gerekli kurum ve kuruluşlardan belgelendirmeleri ve bunların takibini yapmak ve bu konularda danışmanlık vermek. 3-Tekstil, Konfeksiyon a-Her türlü dokuma mamullerinin, ham bez kumaş trikotaj ve sanayiinde faaliyetlerde bulunmak ,ipek, orlon, pamuk, triko, hazır giyim eşyaları ile çorap ve çamaşır, bay bayan ve çocuk giyim eşyaları, kot takımlar, kot pantolonlar, kot gömlekleri, kot montlar, her türlü diğer hazır giyim eşyaları yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak. b-Tekstil sanayiine ait her türlü hammadde yarı mamul ve mamul maddelerin, giyim sanayi ürünleri her nevi yünlü, pamuklu, ipekli, suni sentetik plastik maddeler iplik ham bez ve kumaşların yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi alım ve satımı ithalat ve ihracatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlaması. c-Her türlü mefruşat, çeyiz, havlu, bornoz alımı satımı, imalatını, ithalat ve ihracatını ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Şirinevler Mah. Mahmutbey 14.Sok. No:1 C BAHÇELİEVLER