06 / 07 / 2022

Family Danışmanlık Gayrimenkul Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Family Danışmanlık Gayrimenkul Ve Ticaret Anonim Şirketi Üsküdar'da Mustafa Rahmi Koç, Semahat Sevim Arsel, Caroline Nicole Koç, İpek Kıraç, Mehmet Ömer Koç ve Yıldırım Ali Koç ortaklığında kuruldu.Family Danışmanlık Gayrimenkul Ve Ticaret Anonim Şirketi Üsküdar'da Mustafa Rahmi Koç, Semahat Sevim Arsel, Caroline Nicole Koç, İpek Kıraç, Mehmet Ömer Koç ve Yıldırım Ali Koç ortaklığında kuruldu.

Family Danışmanlık Gayrimenkul Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konusu yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak, gayrimenkul yatırım hizmetleri de dahil olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkulü almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, turizm, nakliyat, telekomünikasyon, ulaştırma, dış ticaret, pazarlama, gıda, reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak; yukarıda belirtilen tüm konularda yatırım yapmak; amaçlarıyla kurulmuştur. Şirket bu maksatla; a. Bağımsız olarak veya diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak konsorsiyum şeklinde konut, toplu konut, modern yerleşim birimleri, alışveriş merkezleri, ticaret ve iş merkezleri; yol, köprü, fabrika, depo tesisleri, oteller, moteller, konaklama yerleri, her türlü turizm tesisleri, sosyal amaçlı tesisler, turistik, sportif, eğitimsel ve kültürel tesisleri, sinema, tiyatro salonları, hastane, huzurevleri kurabilir, inşa edebilir veya başkalarına yaptırabilir, işletebilir, işlettirebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, kiracısı bulunduğu gayrimenkulleri alt kiraya verebilir ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü tasarrufta bulunabilir. b. Yurt içinde ve yurtdışında emlak alabilir, satabilir, kiralayabilir, pazarlayabilir ve bunlarla ilgili reklâm ve tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir, mümessillikler alabilir, c. Mimari ve mühendislik projeleri üretebilir, amaç ve konusuyla ilgili hususlarda danışmanlık hizmetleri verebilir, d. Şirketin sahip olduğu veya olacağı gayrimenkullere lehte ve aleyhte vefa hakkı tesis edebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, satış vaadi sözleşmeleri yapabilir ve bu sözleşmeleri tapuya şerh ettirebilir, tapuya tescil ettirebilir, tapu kütüğü ve sicillerinde gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti tesis ettirebilir, cins tashihi yapabilir, yola, yeşil sahaya ve parka terk edebilir, taksim, takas, birleştirme (tevhid) parselasyon yapabilir, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, tevhidi, alt yapı tesislerinin yapımı ve değerlendirilmesi işleri, Medeni kanunun 756. maddesine göre lehine kaynak hakkı tesis edebilir, şirket ve üçüncü şahıslar mecra hakkı, geçit hakkı, ve üst hakkı dahil her türlü irtifak hakkı tesis edebilir, ettirebilir, e. Şirket amaç ve konularına ulaşmak için her türlü nakil vasıtalarını satın alabilir, işletebilir, kiralayabilir ve satabilir, f. Şirketin iştigal konusu ile ilgili işlerde organizatörlük, etüd, proje, mühendislik, müşavirlik hizmetleri yapabilir, g. Şirket iştigal konuları ile ilgili olarak lisans, ihtira beratı, telif ve patent hakları, imtiyaz, ticaret unvanı, alâmetifarika gibi gayri maddi hakları ve imtiyazları iktisap edebilir, kullanabilir, devredebilir, h. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, şirketin ihtiyaçlarını karşılamak için leasing yapabilir, kredi sözleşmesi imzalamak için şirketin menkul ve gayrimenkulleri üzerine şirket leh ve aleyhine her türlü ayni hakları tesis edebilir, ipotek vaz ve fek ettirebilir, i. Konusu ile ilgili olarak aracılık faaliyetinde bulunmamak kaydıyla Türkiye ve yabancı memleketlerde yerli ve yabancı sermayelerle kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerine kurucu ortak olabilir veya sonradan katılabilir, bu kuruluşları devir ve satın alabilir, hisseleri devredebilir ve satabilir, j. Acentelik, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler alabilir veya üçüncü kişilere bu tür faaliyetlerde bulunma yetkisi verebilir, k. Menkul kıymetler aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile yurt içi ve dışında tahvil ve hisse senetleri dahil olmak üzere menkul kıymetler alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir; ticari bankalarla finansal kiralama, tüketici kredisi, factoring ve sigorta aracılık hizmetleri şirketlerine iştirak amacıyla bunların hisse senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir, l. Şirket konusunun gerektirdiği diğer bilcümle mali, ticari ve sınaî muameleleri yapabilir ve yaptırabilir. m. İştirak ettiği, kurduğu veya yönetimine katıldığı şirketlerin faaliyet konularına ilişkin her türlü mal ve hizmeti ithal ve ihraç edebilir, Şirketin amaç ve konusu, aynı zamanda Şirketin yetkili olduğu hususları da ifade etmekte olup bunlar işbu Esas Sözleşmede belirtilenlerle sınırlı değildir. Şirket, kanunen ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği diğer faaliyetleri de yürütebilir.