Fatih Belediyesi'nden Ayvansaray'da avan proje iddialarına cevap!

Fatih Belediyesi'nden Ayvansaray'da avan proje iddialarına cevap! Fatih Belediyesi'nden Ayvansaray'da avan proje iddialarına cevap!

Fatih Belediye Başkanlığı, Radikal gazetesinde yayınlanan Ayvansaray haberi üzerine bir açıklama yaptıİşte o açıklama;

 

Fatih İlçesi Ayvansaray Mahallesi’nde 2672, 2867, 2868 ve 2869 adaları içeren bölge Bakanlar Kurulu’nun  03.04.2006 tarih 2006/10299 sayılı kararı ile yenileme alanı ilan edilmiştir. Yenileme alanı ilan edilmesine müteakip söz konusu adaları içeren Yenileme Avan Projesi hazırlanmış ve onaylanmak üzere şimdi mülga olan Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulmuştur. Yenileme Kurulu da bölge için hazırlanmış Avan Projeyi 01.06.2010  tarih ve 1604 nolu karar ile  onaylamıştır.

 

Alan için hazırlanan Avan Proje onaylandıktan sonra yine Avan Proje doğrultusunda bölgede çalışmalar başlatılmıştır.

 

Söz konusu alanda yapılan çalışmalar ile ilgili 27.07.2012 tarihli Radikal Gazetesi’nde gerçeklerle bağdaşmayan yeni bir haber yapılmış ve Belediyemiz zan altında bırakılmaya çalışılmıştır.

 

Gazete haberine konu olan 2869 ada 12 parselinde içinde bulunduğu alanda; iki adet Avan Proje bulunduğu, söz konusu parselin irtifasının mal sahibine farklı müteahhide farklı uygulandığı iddia edilmektedir.

 

Bu iddia tamamen asılsız olup; alanda Koruma Kurulu’nca 01.06.2010  tarih ve 1604 nolu karar ile onaylanan avan projeden farklı bir proje bulunmamaktadır. Ayrıca bu parselin irtifası da Avan Proje de 9.50 m olarak belirlenmiştir.

 

2869 ada 12 parsel sayılı taşınmaz maliki uygulama projelerini hazırlayabilmek için ada bazında onaylanan Avan Projesini 06.12.2011 tarih ve 56969 sayılı dilekçe ile Belediyemizden talep etmiştir.

 

Gazete haberinde Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı Talip TEMİZER imzalı  15.12.2011 tarihli cevapta “2869 ada 12 parselin yenileme alanında kalması nedeni ile; Kuyu Sokak’tan 1.21 mt. geri çekilecek H: 6.50 irtifa almaktadır.” İfadesinin bulunduğu iddia edilmektedir. Ancak 15.12.2011 tarih ve 3965 sayılı Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı Talip TEMİZER imzalı yazının orijinalinde ise Parsel malikinin ilgi dilekçesine “2869 ada 12 parselin Onaylı Avan Projeye göre konut alanında kalmakta olduğu; Kuyu sokaktan 1.66 mt. geri çekilerek (terk ettirilerek) H:Zemin + iki normal kat irtifa aldığı” bilgisi verilmiştir.

 

Ayrıca yazının ekinde 2869 ada 12 parselin bulunduğu alana ait vaziyet planı fotokopisi ve söz konusu parselin irtifasının 9.50 mt. olduğunu gösterir cephe görünüşü sunulmuştur.

 

Yazının orjinalinden de anlaşılacağı gibi gazete haberi çok açık bir şekilde söz konusu parselin irtifası ile ilgili çarpıtma yapmış ve yazının orijinalinde olmayan gerçek dışı ifadelerde bulunmuştur. Resmi evrakı kasten çarpıtarak yayımladığından dolayı konunun muhatabına karşı hukuki girişimlerde bulunacağımızı ayrıca ifade ederiz.

 

 

Yine aynı şekilde parsel maliki, 27.12.2011 tarih ve 2011/14766 sayılı dilekçe ile imar durumu talebinde bulunmuştur. Fatih Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün 26.01.2012 tarih ve 2012/316 sayılı İmar Durum Belgesi ile 2869 ada 12 parselin irtifasının H:Zemin + iki normal kat irtifa aldığı ve kuyu sokaktan 1.66 mt. geri çekilerek uygulama yapabileceği hususu açıkça ifade edilmiştir.

Parsel maliki yukarıda ifade edilen bilgi ve belgeler ışığında Uygulama Projelerini H:9.50 mt. irtifaya göre hazırlamış ve projelerini Koruma Kurulu’na sunulmak üzere Fatih Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü’ne teslim etmiştir.

 

Etüd Proje Müdürlüğü’de  söz konusu proje ve eklerini dosyanın incelenmesi ve projelerin tasdiki için İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne 05.04.2012 tarih ve 973 sayılı yazı ile sunmuştur.

 

Yukarıda bütün bilgiler değerlendirildiğinde Radikal Gazetesi’nin haberinin gerçeği yansıtmadığı çok açık bir şekilde görülmektedir.2869 ada 12 parsel malikine binanın irtifasının 6.50 mt. olduğuna dair herhangi bir avan proje sunulmamıştır.

 

Gazete haberinde yayınlanan 6.50 irtifalı görünüşün hangi binaya ait olduğu ve onaylı avan projeden alınan bir görünüş olduğuna dair herhangi bir somut belge yoktur.

 

Bina ilgilisi de Belediyemizden almış olduğu belgeler ışığında uygulama projelerini,  H: 9.50 mt. irtifalı hazırlayarak yine tekrar Belediyemize sunmuştur. Belediyemiz de söz konusu projeleri Koruma Kurulu’na iletmiştir.

 

Görüldüğü gibi Belediyemizce yapılan bütün işlemlerde parselin irtifasının H: 9.50 mt. olduğu başından beri ifade edilmiştir. Koruma Kurulu’na da H: 9.50 mt. irtifalı proje sunulmuştur.

 

Yukarıdaki bilgi ve belgelerden gazete haberinin gerçekleri yansıtmadığı ve kurumumuzu kasten zan altında bırakılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Kamuoyunu saygı ile bilgilendiririz."