Fatih'te Güzin Han'ın 4/48 hissesi 5 milyon TL'ye satılıyor!

Fatih'te Güzin Han'ın 4/48 hissesi 5 milyon TL'ye satılıyor!

İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından İstanbul'un Fatih İlçesi, Sururi Mahallesi'ndeki 3 katlı, 195,50 metrekare yüzölçümlü hanın 4/48 hissesi 5 milyon TL'ye açık artırma usulü ile ihale ediliyor.


T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


2014/4076 ESAS 


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul İli, Fatih İlçesi, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sururi Mahallesi, 322 ada, 390 parsel sayılı 195,50 metrekare yüzölçümlü Han nitelikli ana gayrimenkulün 4/48 hissesi.


Özellikleri: Taşınmaz ana gayrimenkul olarak kayıtlı olup, arsa üzerinde bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluşan Han bulunmaktadır. 


İmar Durumu : Fatih Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29.09.2014 tarih ve Ref. 778746 sayılı yazısına göre; 322 ada 29 parsel sayılı taşınmazın, İstanbul IV numaralı," İstanbul I numaralı Yenileme alanları, İstanbul II numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/ 1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 1. Derece Koruma Bölgesinde, konut alanında kalmakta olup, H=9,50 m. irtifa almaktadır. Koruma Kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamayacağı belirtilmektedir.


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Adres: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sururi Mahallesi, Bezciler Sokak, No: 12(Güzin Han)

Yüzölçümü: 495,50 Metrekare

Kıymeti : 5.000.000,00 TL(4/48 hissesi)

KDV Oram :%18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, beyanlar hanesinde " bu adanın 29 parsel 1 kapı no'lu dükkanın 4/15 M/S kadimi inşaat hakkı bu parsele aittir ibaresi" mevcuttur.

1. Satış Günü : 21/04/2015 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü : 21/05/2015 günü 10:30 - 10:40 arası Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu


Satış şartlan:

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.eov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek parti ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul lO.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatirilması veya-bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin versüresiz'-Uemmat-mektubunum ,. vermeleri veya Vakıfbank Banko mat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'uh 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4076 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/02/2015


İlanın tam metni için tıklayın