Fethiye'de 36 milyon TL'ye 10 yıllığına kiralık iş yeri!

Fethiye'de 36 milyon TL'ye 10 yıllığına kiralık iş yeri!Fethiye Belediyesi, Muğla ili, Fethiye ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 261 ada 16 parselde yer alan iş yerini 10 yıl süre ile 36 milyon TL'ye kiraya veriyor...


Fethiye Belediyesi tarafından, Muğla ili, Fethiye ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 261 ada 16 parselde yer alan iş yeri 10 yıl süre ile 36 milyon TL'ye kiraya verilecek. Gayrimenkulün kiralama ihalesi 8 Temmuz tarihinde saat 14:00'te yapılacak. 

İlan metni: 

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1-Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi,No:17 adresindeki 261 ada 16 parsel üzerinde bulunan 1881m2 kapalı alan+250 m2 depo alanı bulunan işyeri, Belediye Meclisimizin 01/09/2020 tarih ve 89 nolu kararı gereği  10 yıl süre ile kiralanmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35.maddesinin (a)bendi gereğince Kapalı teklif  usulü ile  kiraya verilecektir.

2-    İhale 08.07.2021 tarihinde Perşembe günü saat 14:00’de Fethiye Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda Kapalı Teklif Usülü ile yapılacaktır. (Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:17 Fethiye/ MUĞLA)

3-    İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden,  200,00-TL karşılığında temin edilebilir, ücretsiz görülebilir.(Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi,No:17 Fethiye/ MUĞLA

4-    Kiralanan taşınmazın aylık muhammen bedeli 300.000,00-₺ +KDV, yıllık muhammen bedeli 3.600.000,00-₺ +KDV,10 yıllık muhammen bedeli 36.000.000,00-₺ +KDV olup geçici teminat 10 yıllık tahmin edilen bedel üzerinden %3 nispetinde 1.080.000,00-₺’dir.

5-    Teklifler 08.07.2021 Perşembe günü saat 12:00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi No:17 Fethiye/MUĞLA adresindeki ana hizmet binasında bulunan Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

Fethiye

6-İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.
Gerçek Kişiler:

6.1.  Yasal Yerleşim Yeri Belgesi.
6.2.  Nüfus Kayıt Örneği.
6.3.  Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi ayrıca irtibat için telefon numarası veya elektronik posta adresi.
6.4.  İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli İmza Beyannamesi.
6.5. Şartnamede belirtilen geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu.
6.6.  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu.
6.7.  İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
6.8. Sabıka Kaydı.(Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır. Adli sicil kaydı olması halinde açıklamasını gösteren mahkeme kararı ya da yazısı sabıka kaydı ekinde bulunacaktır. İhalelere katılmaya engel sabıka kaydı bulunanlar ihaleyi kazanmış olsalar dahi sonradan herhangi bir ihtara gerek kalmadan ihale/sözleşme iptal edilecektir.)
6.9.  Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannameleri.
6.10. Vekaleten katılınması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ve vekilin noter onaylı imza beyannamesi. Sabıka Kaydı.(Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır. Adli sicil kaydı olması halinde açıklamasını gösteren mahkeme kararı ya da yazısı sabıka kaydı ekinde bulunacaktır. İhalelere katılmaya engel sabıka kaydı bulunanlar ihaleyi kazanmış olsalar dahi sonradan herhangi bir ihtara gerek kalmadan ihale/sözleşme iptal edilecektir.)
6.11. Şartname satın alındığına dair makbuz.
6.12. Fethiye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi.
6.13. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
6.14. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname.
6.15. Vergi dairesinden borcu olmadığına ilişkin 2021 yılına ait ilgili kurumca onaylı belge.
6.16.  Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge vermesi.

Tüzel  Kişiler:
6.1.  Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası veya elektronik posta adresi.
6.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri.
6.3.  İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/ veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
6.4. Şartnamede belirlenen geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu.
6.5.  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu.
6.6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
6.7.  Vekâleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ve vekilin onaylı imza beyannamesi. Sabıka Kaydı.(Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır. Adli sicil kaydı olması halinde açıklamasını gösteren Mahkeme Kararı ya da yazısı sabıka kaydı ekinde bulunacaktır. İhalelere katılmaya engel sabıka kaydı bulunanlar ihaleyi kazanmış olsalar dahi sonradan herhangi bir ihtara gerek kalmadan ihale/sözleşme iptal edilecektir.)
6.8. Şartname satın alındığına dair makbuz.
6.9. Fethiye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi.
6.10.Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
6.11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
6.12. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname.
6.13. Vergi dairesinden borcu olmadığına ilişkin 2021 yılına ait ilgili kurumca onaylı belge.
6.14.  Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge vermesi.

7- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

8- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.