FNP Gayrimenkul Yatırım ve Geliştime Anonim Şirketi kuruldu!

FNP Gayrimenkul Yatırım ve Geliştime Anonim Şirketi kuruldu!

FNP Gayrimenkul Yatırım ve Geliştime Anonim Şirketi, Ramazan Ahmet Paralı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Hanife Paralı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 6 milyon TL sermaye ile 31 Mart'ta Kadıköy'de kuruldu.


FNP Gayrimenkul Yatırım ve Geliştime Anonim Şirketi, Ramazan Ahmet Paralı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Hanife Paralı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 6 milyon TL sermaye ile 31 Mart'ta Kadıköy'de kuruldu. 


FNP Gayrimenkul Yatırım ve Geliştime Anonim Şirketi iş konusu; A-Türkiyede ve yurt dışında taşınmaz satın almak, satmak, kiralamak, işletmek, kiraya vermek, taşınmaz üzerinde sinirli ayni haklar tesis etmek ve bu taşınmazlara ilişkin kira ve hizmet sözleşmelerini    yapmak, gayrimenkul yatırım hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak. B-Her türlü Resmi ve Özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, arsa, arazi, konut iş yerleri, resmi daireler, bankalar, sağlık ve eğitim kültürel tesisler otel motel vb. hakkında fizibilite çalışmaları yapmak ve gayrimenkul projelerine ilişkin yatırım faaliyetlerinde bulunmak. C-Kendi veya başkasına ait gayrimenkuller üzerindeki iş merkezleri, iş yerleri, apartman site vb durumdaki yerlerde profesyonel yöneticilik faaliyetinde bulunmak. D-Kira geliri elde etmek maksadıyla ofis, konut, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, arsalar gayrimenkuller edinmek. Şirket yukarıda sayılı konularla ilgili işleri gerçekleştirebilmek için: 1- Şirket amacı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurtdışında emlak alıp satabilir kiralayabilir, pazarlayabilir ve bunlarla ilgili reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir, 2-Mimari ve mühendislik projeleri üretebilir, amaç ve konusuyla ile ilgili hususlarda danışmanlık hizmetleri verebilir, 3-Şirketin sahibi olduğu ve olacağı gayrimenkuller ile ilgili lehte veya aleyhte vefa hakkı tesis edebilir, kira sözleşmesi aktedip bunları tapuya şerh ettirebilir, satış vaadi sözleşmeleri yapabilir ve bunları tapuya şerh ettirebilir, tapu kütüğü ve gayrimenkuller üzerinde cins tahsisi ve her türlü ayni hakları tesis ve terkin edebilir, taşınmazları yola, yeşil sahaya ve parka terk edebilir, taksim, takas, birleştirme parselasyon yapabilir, gayrimenkullerin imarı  ifrazı ihyası tevhidi alt yapı tesislerinin yapımı ve değerlendirilmesi işleri, Şirket ve 3 kişiler lehine bu taşınmazlar üzerinde her türlü geçit hakkı, sükna hakkı, kaynak hakkı ve diğer ayni hakların tesisini yapabilir, 4-Bağımsız olarak veya diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak konsorsiyum şeklinde konut, toplu konut, yerleşim birimleri, alışveriş merkezleri, ticaret ve iş merkezleri, yol, köprü, fabrika, depolar, otel, konaklama yerleri, her türlü turizm tesisleri, sosyal amaçlı tesisler, eğitimsel ve kültürel tesisler, sinema ve tiyatro salonlar ı, huzur evleri, bakım evleri, hastaneler kurabilir, inşa ettirebilir, kiralayabilir, kiracısı olduğu gayrimenkulleri alt kiralama yoluyla kiraya verebilir, 5-Her türlü, ihracat, imalat ve dahili ticareti, komisyonculuk, taahhüt, inşaat ve organizasyon işleri yapabilir, dış ve iç piyasalardan acentelik, bayilik ve mümessillik alabilir, acentelik bayilik ve mümessillik verebilir, 6-Her türlü fabrika ve tesisler, kurar, işletir kiraya verir, fabrika inşaatları yapar, her türlü tesis ve yardımcı tesisleri kurar, satım alır, kiralar işletir ve gerektiğinde devir eder veya satabilir bu tesisler için gerekli makine, yedek parça alet ve edevatı alır satar, 7-Faaliyetleri için gerekli makine alet ve nakil vasıtalarını ithal etmek, imal etmek, satın almak, kiralamak veya faaliyetleri için olduğuna karar verildiğinde bunları satmak, veya kiraya vermek, bu konularda leasing anlaşmaları yapmak, 8-Faaliyetleri için gerekli mal ve malzemeleri ve hizmetleri satın almak, ithal etmek mal ve hizmetleri satmak ve ihraç etmek ve faaliyet sahasına giren her türlü ihaleyi üstlenmek, 9- Menkul ve gayrimenkul mal, hak ve kıymetleri aracılık yapmak kaydı ile  satım  alır,  satar  ve imal eder veya başkasına inşa ve imal ettirir, kiraya verir veya başkasına kiralar, veya teminata verir veya alır, bunlar üzerinde leyh ve aleyhine (ipotek dahil) ayni ve şahsi hak iktisap tesis ve fek edebilir, değiştirebilir, yukarıda sayılan mal, hak ve kıymetleri kurulmuş ve kurulacak  olan şirketle sermaye olarak koyabilir, 10-Her türlü maddi hakları ve lisans know-how, royalty, teknik bilgi, patent ve ticari marka  gibi her türlü gayri maddi hakları edinmek, kiralamak, gerektiğinde bunları satmak, ihraç etmek veya kiraya vermek bunlarla ilgili mukavelelerin tescil muamelelerini yaptırmak. 11-Her türlü taşıt araçlarını ve nakliye gereçlerini satın alır, satar, kiraya verir, kiralar ve şirket konuları ile ilgili nakliye işlerini yapar, 12-Kurulmuş ve kurulacak olan işletme ve şirketlere kurucu ortak veya ortak olabilir ve bu şirketlerin hisse senetlerini tahvillerini kıymetli evraklarını ve paylarını alır, aracılık yapmamak kaydı ile satabilir, 13-Yurt içinde ve yurt dışındaki firma ve kuruluşlar ile şirketin faaliyet konularına giren sahalarda ticari mümessillik, temsilcilik bayilik anlaşmaları yapabilir, 14-Resmi ve özel kuruluşlar, teşekküller müesseseler, daireler bankalar, kooperatifler, şirketler, gerçek ve tüzel kişiler ile süresi işbirliği ve anlaşmalar yapabilir, istikraz sözleşmeleri imzalayabilir, çözebilir ve kaydırabilir, 15- Yerli ve yabancı şahıs müessese ve kuruluşlardan kredi alabilir ve bunlarla ilgili teminatları verebilir


FNP Gayrimenkul Yatırım ve Geliştime Anonim Şirketi adres: Kadıköy, Sahrayıcedit Mahallesi, İnönü Caddesi, Gül Apartmanı 3/12