26 / 05 / 2022

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden büyük fırsat! Küçük Sanayi Sitesi'nde 90 dükkan satıyor!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden büyük fırsat! Küçük Sanayi Sitesi'nde 90 dükkan satıyor!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan 90 adet dükkanı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 38 milyon 433 bin 289 TL olarak belirlendi.TAŞINMAZ (KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ-MOBİLYACILAR) SATILACAKTIR
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1- İHALENİN KONUSU VE MUHAMMEN BEDELİ:
İmar Planında Küçük Sanayi Alanı (Küçük Sanayi Sitesi-Mobilyacılar) olarak ihaleye konu edilen taşınmazlar ve bu adalar içerisinde mobilyacılar sitesinin ihtiyacını karşılayacak imar planında ticaret alanında kalan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Oğuzeli İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1959, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1389, 1368 ve 1369 adalarda bulunan, Küçük Sanayi Alanı (Küçük Sanayi Sitesi-Mobilyacılar) (E:0.50 Yençok:8.50 m) İle Ticaret (E:1.00 Yençok:9.50 m) Alanında kalan toplam 137.337,17 m’lik 90 adet taşınmazın,
38.433.289,80.-TL muhammen bedel üzerinden satışı işidir.
2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :
İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin ( a ) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.
3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edeceklerdir. İhale şartname bedeli 250,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir.
4- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili 1.153.000,00 TL tutarındaki geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi, bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.
5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu yerlerin ihalesi 25.05.2022 Çarşamba Günü Saat 15.30’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 25.05.2022 Çarşamba Günü Saat 12.00’e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi nden büyük fırsat! Küçük Sanayi Sitesi nde 90 dükkan satıyor!

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İmar Planında Küçük Sanayi Alanında (Küçük Sanayi Sitesi-Mobilyacılar) ve bu alanın ihtiyacını karşılayacak imar planında ticaret alanında kalan 137.337,17 m² ‘lik alana sahip 90 adet taşınmazın ihalesine Mobilyacılar Sitesini oluşturabilecek mobilya sektörüne yönelik kurulmuş kooperatif olduğunu gösteren belgeyi sunabilecek kooperatifler ihaleye girebilecektir.
7- İSTENİLEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
- A. İÇ ZARF
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
- B. DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası
bildirmesi,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
ç) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
d) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
e) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
g) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
h) Söz konusu taşınmazın, imar planında Küçük Sanayi Alanı (Küçük Sanayi SitesiMobilyacılar) alanında  kalması sebebiyle, İhaleye katılacak isteklilerin, ihale ilan tarihinden önce Gaziantep il sınırları içerisinde, Mobilya sektörü üzerine kurulmuş Kooperatif olduğuna dair gösterir belgeleri teklif zarflarında sunacaklardır.
- C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

O AVM 150 milyon TL'ye satılıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Meram Belediyesi 18 ay taksitle arsa satıyor! Arsa almak isteyenlere büyük müjde!

Arsa yatırımı yapmak isteyenlere Çekmeköy Belediyesi'nden büyük fırsat! Resmi Gazete'de yayımlandı!