04 / 07 / 2022

Gaziantep Büyükşehir'den 14.9 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Gaziantep Büyükşehir'den 14.9 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep ili, Oğuzeli ilçesi, Körkün Mahallesi'nde bulunan iki gayrimenkul 14 milyon 897 bin 194 TL muhammen bedelle satıyor...Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gaziantep ili, Oğuzeli ilçesi, Körkün Mahallesi'nde bulunan iki gayrimenkul 14 milyon 897 bin 194 TL muhammen bedelle satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 19 Ocak tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek. 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1- İHALENİN KONUSU: Tapunun Oğuzeli İlçesi, Körkün Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, metrekare rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

Gaziantep Büyükşehir den 14.9 milyon TL ye satılık 2 gayrimenkul!

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına konulacaktır. İhale şartname bedeli 250,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: Söz konusu yerlerin ihalesi 19.01.2022 Çarşamba günü saat 15.00’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 19.01.2022 Çarşamba günü saat 12.00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir.

Gaziantep Büyükşehir den 14.9 milyon TL ye satılık 2 gayrimenkul!

6. İSTENİLEN BELGELER: Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. - A. İÇ ZARF Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir. Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

- B. DIŞ ZARF Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet’ten temin edilecek), c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi, ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak) d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekâletname ile imza sirküsü, f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu, h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.