Gaziantep Milli Emlak'tan 18.5 milyon TL'ye satılık 17 hazine arazisi!

Gaziantep Milli Emlak'tan 18.5 milyon TL'ye satılık 17 hazine arazisi!Gaziantep Milli Emlak Müdürlüğü, Gaziantep ili, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yer alan 17 hazine arazisini 18 milyon 501 bin 230 TL'ye satıyor...


Gaziantep Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, Gaziantep ili, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yer alan 17 hazine arazisi 18 milyon 501 bin 230 TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 29 Haziran tarihinde saat 09:00'da gerçekleştirilecek.

İlan metni: 

GAZİANTEP ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Milli Emlak Müdürlüğü) 
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile, aşağıda belirtilen gün ve saatte Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhale; hizalarında belirtilen gün ve saatte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yerleşkesi İçerisinde "Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi" Toplantı Salonunda toplanacak komisyonca yapılacaktır.

3- İhaleye katılabilmek için;
     a) Geçici teminatın verilmesi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi, d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzelkişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.

4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve  ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır.

5- Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler de vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Taşınmaz satış bedelinin  taksitle ödenmek istenilmesi halinde, Hazineye Ait Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik gereğince satış tutarında taksitlendirme yapılabilecektir.

6- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. 

7- Hazine taşınmazlarının satışında satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) Döner Sermaye Payı Alınacaktır.

8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

9- Taşınmazların satışına ait ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr , http://gaziantep.csb.gov.tr  internet adresinden öğrenilebilir.

Gaziantep Milli Emlak