18 / 08 / 2022

Gaziantep'te 12.1 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Gaziantep'te 12.1 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gaziantep Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkulü 12 milyon 54 bin 472 TL bedelle satışa çıkardı.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gaziantep Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 12 milyon 54 bin 472 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1- İHALENİN KONUSU:
Tapunun Şahinbey İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

Gaziantep te 12.1 milyon TL ye satılık 2 gayrimenkul!

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.
3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.
4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.
5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu yerlerin ihalesi 07.04.2021 Çarşamba günü saat 15.00 ‘de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 07.04.2021 Çarşamba günü saat 12.00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- İSTENİLEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
- A. İÇ ZARF
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
- B. DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

Gaziantep te 12.1 milyon TL ye satılık 2 gayrimenkul!

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
-C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.
-D. TEKLİFLERİN AÇILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI
İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişilerin, teklif mektupları Encümen Salonunda İhale Komisyonu tarafından açılır ve katılımcılar tarafından teklif edilen fiyatlar hazır bulunanların huzurlarında açıklanır. Fiyatlar açıklandıktan sonra; 31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Zarfların Açılması ve Son Tekliflerin Alınması Başlıklı 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 40.maddesi (Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.) hükmü uyarınca ihale sonuçlandırılır.
Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.) hükmü uygulanarak ihale sonuçlandırılacaktır.
İhale zamanında hazır bulunmayan veya vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.