Gaziantep'te 5.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Gaziantep'te 5.7 milyon TL'ye satılık arsa! Gaziantep'te 5.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Alparslan Mahallesi'ndeki arsayı ihale ile satıyor. İhale 20 Aralık'ta gerçekleşecek..


Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Alparslan Mahallesi'nde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı imarlı arsa ihale ile satılıyor. Toplam muhammen bedeli 5 milyon 700 bin lira olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 20 Aralık 2018 tarihinde yapılacak.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden: 

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır, 

2- İhale; hizasında belirtilen gün ve saatte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürü Makam Odasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. 

3- İhaleye katılabilmek için; a) Geçici teminatın verilmesi (Tedavüldeki Türk parası. Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi, d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir. 

4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır. 

5- Hazine’ye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabı olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler de vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Taşınmaz satış bedelinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, Hazineye ait taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik gereğince satış tutarında taksitlendirme yapılabilecektir. 

6- Şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. 

7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8- Taşınmazın satışına ait ihale ile ilgili bilgiler http;//www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.