Gaziosmanpaşa'da icradan 2.5 milyon TL'ye 5 arsa!

Gaziosmanpaşa'da icradan 2.5 milyon TL'ye 5 arsa!

Fatih 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu; Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi'nde yer alan 5 arsayı satıyor. Toplam bedeli 2 milyon 520 bin 855 TL olan arsaların ihalesi 14 Nisan'da yapılacak...Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesinde 1970 ada da kayıtlı;
a) 2 parselde 475.00 M2. Miktarlı arsa; (Hazreti Eyüp Vakfından icareli),
b) 3 Parselde 170,00 M2. Miktarlı arsa; (Hazreti Eyüp Vakfından icareli),
c) 17 Parselde 166.00 M2. Miktarlı arsa .
d) 18 parselde 375.00 M2. Miktarlı arsa,
e) 19 parselde 557.00 M2. Miktarlı arsa vasfındaki taşınmazlar üzerindeki yapılarla birlikte İzale-i Şüyuu ve açık artırma ile memurluğumuzca satışları yapılacaktır.

TAPU KAYDI: Satışa konu Gayrimenkullerin Halil Şener Öksüzoğlu adına kayıtlı olup, Şerhler Bölümünde tüm parsellerde; Gazi Osman Paşa 2. icra Müd.2007/5319 Esas, 3. İcra Müd.2008/2202 esas sayı ile Mirasçı Aslan Kerem Öksüzoğlu'na intikal edecek hisse üzerinde Haciz Şerhi; 2 ve 3 nolu parsellerde Hazreti Eyüp Vakfı Şerhi. 2 nolu parselde Gaziosmanpaşa Belediyesinin 02.11.1987-9908 sayılı ipotek şerhi, mevcuttur.

İMAR DURUMLARI: Gaziosmanpaşa Belediyesi imar ve şehircilik Müd. Nün 06.10.2009 tarih ve 980478 sayılı yazıları ile satışa konu parsellerin; 07.08.2006 tarihli 1/1000 ölçekli Tem Güneyi Rev. uygulama imar planında bitişik nizam Ticaret+hizmet (T2) alırımda kaldıkları; bu alanlarda maksimum E: 1,5 olacak şekilde uygulama yapılacak ve irtifa Hmax:11.50 mt.yi kat adedi max: 3 katı aşmayacağı bildirilmiştir.

HALİ HAZIR DURUMLARI: Satışa konu Gayrimenkullerin Gazi Osman Paşa Merkez Mahallede 127-132 pafta, 1970 ada, 2 parsel üzerinde Betonarme tarzda 2 yapı bulunduğu, Kehribarcı sokaktan 31/1B kapı nolu 173 M2. oturumlu tek katlı, üstü teras boş yapı olduğu, 31 ve 31/1 kapı nolu 261 M2. oturumlu iki katlı yapı olduğu, Kısmi asma katta yazıhane bulunduğu, Normal katta Torna Tesviye Atölyesi bulunduğu, 1. normal katın boş olduğu, Parsel üzerindeki Yapıların kısmen imar yoluna, kısmen 1 parsele tecavüzlü olduğu, 3 parsel; üzerinde 17 parseldeki yapının tecavüzü dışında yapı bulunmadığı, 17 parsel; ikisi tek katlı yığma tarzda, biri tek katlı ahşap baraka olmak üzere 36.055,00 TL. değerinde üç yapı bulunduğu, Yığma yapılardan biri 125 M2. Oturumlu, içinde yazıhanesi olan yapı hurda deposu olarak kullanıldığı, diğer yığma yapı 11 M2., ahşap baraka 53 M2. oturumludur. Parsel üzerindeki yapılar kısmen imar yoluna, kısmen 18 parsele, kısmen 3 parsele tecavüzlüdür. 18 parsel; üzerinde 129 M2. Oturumlu yığma tarzda tek katlı 19.350,00 TL. değerinde bir yapı bulunduğu, Yapıda Kehribarcı sokaktan 33/2A ve 33/2 kapı numaralı asma katlı iki dükkan vardır. Dükkanlarda oto kaporta tamiri yapıldığı, yapının kısmen imar yoluna tecavüzlü olduğu, 19 parsel; üzerinde iki katlı betonarme ve tek katlı yığma tarzda, 116.250,00 TL. değerinde iki yapı bulunduğu, Betonarme yapı Kehribarcı sokaktan 33 kapı nolu olup L şeklinde oturumludur. Kullanım alanı 350 M2.dir. Yapıda oto yıkama, boya elektrik, büfe lastikçi vs. iş kollarında dükkanlar bulunduğu, Yığma yapıda; 33/1 A, 1B ve İC numaralı asma katlı 230 M2. oturum alanlı üç dükkan bulunduğu, dükkanlarda oto-kaporta tamiri yapıldığı, Parsel üzerindeki yapılar kısmen imar yoluna, kısmen 18 parsele tecavüzlü olduğu,

Satışa konu taşınmazların bulunduğu mevkii, imar durumları, ulaşım durumları, meskun ve iş yerleri ile olan bağlantıları, yapıların durumları, kira getirişi, civarda emsal oluşturulabilecek emlak alım-satım rayiçleri nazara alındığında serbest, piyasa şartlarına göre 11.11.2009 tarihinde bilirkişi kurulunca aşağıdaki değerleri tespit edilmiştir.

GAYRİMENKULLERİN ARTIRMA ZAMANI VE YERİ:
İlk açık artırma; Fatih 1 .Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma salonunda 04.04.2011 günü;
   '
DEĞERİ SATIŞ SAATLERİ
1) 2 parselde 475.00 M2.lik arsa; 617.500,00 TL'ye saat 13.00-13.10 arasında,
2) 3 Parselde 170,00 M2.lik arsa; 187.000,00 TL'ye saat 13.30-13.40 arasında,
3) 17 Parselde 166.00 M2. lik arsa ve üzerinde yapılar 202.055,00 TL saat 14.00-14.10 arasında,
4) 18 parselde 375.00 M2. lik arsa ve üzerinde yapılar 506.850,00 TL saat 14.30-14.40 arasında,
5) 19 parselde 557.00 M2. lik arsa ve üzerinde yapılar 1.007.450,00 TL saat 15.00-15.10 arasında satışa sunulacak.


İlk açık artırmada teklif edilen bedel, muhammen değerin %60'ını bulmadığı takdirde en çok
artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla, artırma on gün uzatılarak, aynı yerde 14.04.2011
günü, aynı saatlerde artırmaları yapılacaktır. İkinci açık artırmada; en çok artırana ihalesi
yapılacaktır. Ancak artırma bedelinin muhammen değerinin %40'ını bulması ve satış isteyenin
alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve
paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bedelle alıcı çıkmazsa satış düşecektir.
Artırma Şartnamesi 24.03.2011 gününden itibaren açık olup, masraf verildiğinde isteyene Posta
ile gönderilecektir.

Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesini Vakıfbank
Vatan caddesi şubesindeki 00158007297144398 nolu hesaba yatırmaları veya bu miktar
kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış Peşin para iledir. Alıcı talep
ettiğinde 10 günü geçmemek üzere satış memuru tarafından mehil verilebilir.

Gayrimenkul kendisine ihale edilen kişi, peşinen veya mehil verildiği takdirde, verilen mehil
içerisinde ihale bedelini ödemezse namına yapılan ihale fesh olunarak, IIK nun 133.maddesi
hükmü uygulanır.

ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasında ki farktan ve diğer zararlardan
ve ayrıca ternerrüt faizlerinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark; varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.

İhale Damga vergisi. Emlak alım Tapu Harcı, %18, KDV., Tahliye ve Teslim Masrafları alıcıya ait
olup, diğer ilişkiler satış bedelinden karşılanacaktır.

İpotek sahibi alacakların, ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklarını, faiz ve masrafa dahil
olan, iddialarının dayanağı olan belgelerle 15 gün içinde dairemize bildirmeleri icap eder, aksi
halde;  hakları Tapu  Sicili  ile sabit olmadıkça  satış bedelinin  paylaşmasından  hariç
bırakılacaklardır.

Satışa iştirak edenlerin; şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2009/8 satış sayılı dosya numarasıyla memuriyetimize müracaat
etmeleri, alıcıların satış yerinde ve zamanında hazır bulunmaları, iş bu Gayrimenkul satış ilanı
taraflara tebliğ yerine kain olmak üzere ilan olunur. 23.02.2011
Dosya No: 2009/8 Satış

 


Kübra Genç/Emlakkulisi.com