Gebze'de 20.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Gebze'de 20.5 milyon TL'ye satılık arsa! Gebze'de 20.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Sultanorhan'da yer alan arsayı satışa çıkardı.


Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Sultanorhan'da yer alan arsayı 20 milyon 530 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Arsanın satış ihalesi 26 Nisan 2019 tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek.


Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğünden:


1 - Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen taşınmaz malın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile belirtilen
tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No: 48 İzmit/KOCAELİ
adresinde bulunan Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı hizmet binasının zemin katındaki İhale Salonunda toplanacak
Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak
verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin
alındısı),
b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları
c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi
kimlik numaralarını bildirmeleri,
d- Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya
teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;
kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel
kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.
e- Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. ve 38. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektubunu da
içeren zarflarını ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri yada iadeli taahhütlü mektupla göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana
gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4 - İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğünde
bedelsiz görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 - Satılacak taşınmazın tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2)
yılda 3 aylık dönemler halinde taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz
mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
6 - İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.kocaeli.csb.gov.tr adresinde görülebilir.
İlan olunur.