12 / 08 / 2022

GKMC İnşaat ve Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!

GKMC İnşaat ve Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!

GKMC İnşaat ve Danışmanlık Anonim Şirketi, Ergül Hacim, Kazuyuki Tsukahara 100 bin TL'lik sermaye bedeli ile 4 Nisan'da Esenler, Tekstilkent Koza Plaza İşmerkezi'nde kuruldu.GKMC İnşaat ve Danışmanlık Anonim Şirketi, Ergül Hacim, Kazuyuki Tsukahara 100 bin TL'lik sermaye ile 4 Nisan'da kuruldu. 


GKMC İnşaat ve Danışmanlık Anonim Şirketi iş konusu; 1.       Türkiyedeki inşaat yatırımları ile ilgili fizibilite çalışması, analizi ve bilgi toplama işlemlerinin yapılması, inşaat projeleri için tasarım hizmetleri sağlamak, yüklenici sıfatıyla inşaat yapmak, danışmanlık hizmeti vermek, 2.       Konut, toplu konut, modern yerleşim birimleri, alışveriş merkezleri, ticaret ve iş merkezleri, yol, köprü, metro, tren yolu, tünel, baraj, havalimanı, liman, enerji santralleri, sanayi tesisleri, enerji nakil hattı, fabrika, depo tesisleri, oteller, moteller, konaklama yerleri, her türlü turizm tesisleri, sosyal amaçlı tesisler, turistik, sportif, eğitimsel ve kültürel tesisleri, sinema, tiyatro salonlarını, hastane, huzur evlerini, bağımsız olarak veya diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, kurmak, inşa etmek veya başkalarına yaptırmak, 3.       Mevcut tesis ve alanları tamir veya tadil ve restore etmek, mevcut tesislerin yerlerine yenilerini inşa etmek veya ettirmek, mevcut tesisleri daha değerli hale getirmek için kullanım amaçlarını değiştirmek. 4        Mimari ve mühendislik projeleri üretmek, amaç ve konusuyla ilgili hususlarda danışmanlık hizmetler vermek. 5.       Her türlü beton, fiber takviyeli beton, hafif beton, yalıtımlı beton, cephe paneli ve prefabrik beton elemanlarının imalatını, montajını yapmak ve satmak. 6.       Her türlü öngermeli ve artgermeli beton elemanlarının imalatını, montajını yapmak ve satmak. 7.       Her türlü artistik objeler, dekorasyon parçaları, peyzaj elemanları, yol ve zemin kaplamalarının imalini, montajını yapmak satmak. 8.       Prefabrika inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve sattırmak. 9.       Her türlü yeni ve eski  yapı, arsa, arazileri mimarlık ve mühendislik açısından değerlendirmek, kat karşılığı, hasılat paylaşımı ve anahtar teslimi inşaat sözleşmeleri yapmak ve yapılanları satmak. Şirket bu amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıda yazılı konularda faaliyette bulunabilir: a)      Tesis kurup üretim yapmak ve işletmek, bunun için gerekli alet, edevat, makine, motor, çelik kontrüksiyon, kalıp ve kalıp elemanları, vinç ve bunların yedek parçalarının imalatını yapmak, bu makineleri kendi üretim ve pazarlama faaliyetinde kullanmak, parça parça ve komple tesisler olarak yurt içinde ve yurt dışında kurmak, işletmek, satmak. b)      Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, ithal etmek, kiralamak, kiraya vermek, kiracısı bulunduğu gayrimenkulleri alt kiraya vermek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsı her türlü tasarrufta bulunmak. c)       Şirketin sahip olduğu veya olacağı gayrimenkullere lehte ve aleyhte vefa hakkı tesis etmek, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek, satış vaadi sözleşmeleri yapmak ve bu sözleşmeleri tapuya şerh ettirmek, tapuya tescil ettirmek, tapu kütüğü ve sicillerinde gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti tesis ettirmek, cins tashihi yapmak, yola, yeşil sahaya ve parka terk etmek, taksim, takas, birleştirme (tevhid) parselasyon yapmak, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, tevhidi, alt yapı tesislerinin yapımı ve değerlendirilmesi işleri, Kanunun 756.maddesine göre lehine kaynak hakkı tesis etmek, şirket ve üçüncü şahıslar lehine mecra hakkı, geçit hakkı ve üst hakkı dahil her türlü irtifak hakkı tesis etmek, ettirmek. d)      Her türlü hukuki işlemde bulunmak, şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını temin için garanti, kefalet, rehin, ipotek v.b. ayni ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesis etmek, verilecek kefalet, ipotek ve garantileri kabul etmek, tağyir ve tadil etmek, sigorta ettirmek, devir ve temlik etmek e)      Devlet, Kitler, vakıflar,özel ve tüzel kişilerin açacakları açık ve kapalı ihalelere katılmak, pey sürmek ve bu ihaleleri üstlenmek, f)       Kurulacak organizasyon ve servislerde çalışacak elemanları yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve seminer programları düzenlemek. g)      Her türlü borçlanmaya girmek, tahvil, bono ve finansman bonosu, oydan yoksun hisse senedi vb. menkul değerleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını halka arz etmek suretiyle, ulusal ve uluslar arası sermaye piyasalarından kaynak sağlamak. h)      Aracılık faaliyeti teşkil etmemek ve menkul kıymet borsaları üyelerine özgü işlemlerden olmamak kaydıyla hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet gibi menkul kıymet ve diğer sermaye araçlarım satın almak, devretmek, bunlar üzerinde tasarruflarda bulunmak. i)       Patent, ihtira beratı, marka, know-how ve benzeri fikri hakları iktisap etmek, kendi adına tescil ettirmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak. j)       Yurt içi ve yurt dışında satış ve imalat temsilcilikleri açmak, ortaklıklar kurarak imalat yapmak. k)      Yurt içinde ve yurtdışında emlak almak ve emlak veya kendi yaptığı imalatları satmak, kiralamak, pazarlamak ve bunlarla ilgili reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak. l)       Yurt içinde ve yurtdışında yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle, distribütörlük, ticari temsilcilik, acentelik, komisyonculuk sözleşmeleri yapmak ve bu tür.