05 / 06 / 2023

Göktaş Zemin Araştırma İnşaat Proje Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Göktaş Zemin Araştırma İnşaat Proje Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Göktaş Zemin Araştırma İnşaat Proje Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Galip Güngör tarafından 100 bin TL'lik sermaye bedeli ile 26 Mart'ta kuruldu.Göktaş Zemin Araştırma İnşaat Proje Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Galip Güngör tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 26 Mart'ta kuruldu. 


Göktaş Zemin Araştırma İnşaat Proje Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirket yurt içinde ve dışında her türlü inşaat işleri yapmak, resmi ve diğer kuruluşlar ile özel sektör ihalelerine girmek ve bu ihaleler ile ilgili yeterlik belgelerini almak, başkalarına ait müteahhitlik ve yeterlik belgelerini almak için çeşitli anlaşmalar yapmak ve bu yeterlik belgeleri ile ihalelere girmek, teknoloji transferi için lisans mühendislik müşavirlik ve benzeri anlaşmalar yapmak, Mesken, fabrika binaları, sanayi tesisleri, sanayi yan yapıları ve türlü yapı inşaat işlerini yapmak ve taahhüt etmek, arsa sahipleri ile anlaşarak, yapı, arsa ve arazi satın alarak ve bu arsa ve araziler üzerinde mesken ve her türlü inşaatları yapmak ve yapılanları satmak ve kiraya vermek bu gayri menkullerin parsel ve imar durumlarını çıkarmak, birleştirmek, yeniden parsel ve ifraz yapmak, bu işler için her türlü muamelenin neticelendirilmesin de resmi ve özel müesseseler nezdinde takip etmek bu gayri menkuller üzerinde irtifak ve kat mülkiyeti tesis etmek. Proje, kontrollük, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri, elektrik, sıhhi tesisat, havalandırma düzenleri ve teknik özelliklere sahip bütün diğer inşaat işlerlide dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında müteahhitlik ve taşeronluk yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında, konut, sosyal, sınai ve turistik tesisler iş merkezleri, okul, hastane, fabrika binaları, yol, köprü, baraj, liman, içme suyu tesisleri sulama ve taşkın tesisleri, kara yolu ile diğer her çeşit binaların inşaat işlerini yapmak,başkalarına yaptırmak, inşaat taahhüt işleri yapmak, gerektiğinde diğer şirket ve özel kişilerle ortaklık kurmak suretiyle yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında bünyesi ile ilgili teknik elaman çalıştırmak suretiyle her türlü inşaat taahhüt, müteahhitlik, mühendislik, müşavirlik, acentelik bayilik, işletmecilik konularında faaliyette bulunmak, Şirket her türlü zemin alt yapı çalışmaları, fore kazık, mini kazık, ankraj, iksa sistemleri ve jet grout makinaları ile çalışmalar yapabilir ve yaptırabilir, her türlü hafriyat kazı ve nakliye işlerini yapabilir ve yaptırabilir, Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar, Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükuna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhidi, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Finansal kiralama yapabilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehini ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir,borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, marka, fetihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. Şirket gayelerinin oluşmasını teminden kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir. 

Geri Dön