Haliçoğlu Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Haliçoğlu Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Haliçoğlu Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Haliçoğlu Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi, Mahmoud Ajı Aoughlan tarafından 100 bin TL sermaye ile 28 Temmuz'da Beyoğlu, Asmalı Mescit Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde kuruldu.Haliçoğlu Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi, Mahmoud Ajı Aoughlan tarafından 100 bin TL sermaye ile 28 Temmuz'da Beyoğlu, Asmalı Mescit Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde kuruldu. 


Haliçoğlu Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-) Şirket ; bina,arsa ve araziler ile teçhizatın değerlemesini mevzuatın öngördüğü şekilde standart rapor halinde ayrıntılı olarak hazırlayarak talep eden ilgili kişi ,kurum ve kuruluşlara sunabilir bu kişiler adına her türlü kontrol ve uygulama hizmetlerini üstlenebilir.  2-) Şirket gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizini,boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti verebilir.  3-) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için , gerekli makine, teçhizat ve donanımı, araç ve gereçleri alıp-satabilir, işletebilir, kiralayabilir, gerekirse devredebilir, teknik malzeme, mamul, yarı mamul, ham madde ve yardımcı maddeler ile ihtiyaç fazlası madde ve malzemeleri keza alıp-satabilir, depolayabilir,ithalat ve ihracatını yapabilir.  4-) Şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla gerekli kara,deniz ve hava dahil her türlü taşıtları edinebilir,kiralayabilir, üzerlerinde şahsi ve ayni haklar tesis edebilir, gerektiğinde bunları devredebilir,satabilir, başkasına kiraya verebilir.  5-) Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü konuda ;sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde gayrimenkullerle ilgili fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi ,en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi, konularında değerleme uzmanlarının bilgi ve yeteneklerinin yeterli olduğu her türlü işlerde yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel, resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla geçici veya sürekli ortaklıklar,iştirakler, proje bazında işbirlikleri kurabilir, bu kuruluş ve işletmelerle temsilcilik, distribütörlük, bayilik anlaşmaları oluşturabilir, faaliyetleri ile ilgili lisans, marka, telif hakkı, patent, know-hove anlaşmaları akdedebilir, gerektiğinde bu hakları devredebilir.  6-) Şirket, turist rehberliği yapar, turist  kafilelerini yurt içinde ve yurt dışında gezdirebilir. Aracılık yapar, Tur ve organizasyonlar düzenler, VIP gezi ve düğün, davet, vb. gibi turizm içerikli organizasyonlar düzenler. 7-) Şirket tekstil ürünlerini, gıda ürünlerini, yaş sebze ve meyve, makarna veya hububat ürünlerini, makine ekipman ve tesisatları ile birlikte, elektrikli, petrol ile çalışan veya diğer yakıt türlerinden herhangi biri ile çalışan motorları, hırdavat malzemelerinin alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapar. 8-)Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek, 9-) Şirket, amaç ve konusu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulü satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, irtifak, intifa, sükna hakları ile ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gerektiğinde şahsi ve ayni haklar, leh ve aleyhinde ipotekler, satış vaadi sözleşmeleri,tesis ve akdedebilir, gerektiğinde bunları fek ve devredebilir,  Bütün bunlardan başka ileride mevzuatın öngördüğü ve şirket için faydalı ve gerekli görülecek başkaca konulara girişilmek istendiğinde, yönetim kurulunun kararı doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulundan görüş almak suretiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınarak ; keyfiyet genel kurulun onayına sunularak faaliyete girişilebilir. 


Haliçoğlu Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi adres: Beyoğlu, Asmalı Mescit Mahallesi, İstiklal Caddesi, Elhamrahanı Apartmanı 130/23