Halk GYO 2017 faaliyet raporunu yayınladı!

Halk GYO 2017 faaliyet raporunu yayınladı!Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal tablosunu yayınladı.


Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2017 yılına ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal tablosunu yayınladı.

Sorumluluk beyanı
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulumuzun 14/02/2018 tarih ve 290 sayılı kararı ile onaylanan ve 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II N14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarımız ekte sunulmuştur.
 
Şirketimizce hazırlanan dipnotları ile birlikte Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tabloları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu SPK düzenlemeleri doğrultusunda; 
 
a)  Tarafımızca incelendiğini,

b)  Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
c)  Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,


İstanbul, 14 Şubat 2018

 

Finansal rapor için tıklayın
Faaliyet raporu için tıklayın