14 / 08 / 2022

Halk Yapı Projeleri Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu!


Halk Yapı Projeleri Geliştirme Anonim Şirketi bugün Ümraniye'de 15 milyon TL sermaye bedeli ile Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından kuruldu.Halk Yapı Projeleri Geliştirme Anonim Şirketi bugün Ümraniye'de 15 milyon TL sermaye bedeli ile Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından kuruldu.

Halk Yapı Projeleri Geliştirme Anonim Şirketi konusu:
a. Her nevi gayrimenkulleri, satış vaadi sözleşmesi yapmak suretiyle satın almak veya satmak, satış vaadi sözleşmelerini akit ve imza etmek, tapu siciline satış vaadi sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek, b. Her nevi gayrimenkulleri kat karşılığı şeklinde satın almak, inşaatını yaptırmak, kat karşılığı inşaat, hasılat paylaşımı veya satış vaadi sözleşmelerini imzalamak, tapuya şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek, c. Her nevi gayrimenkuller üzerine gayrimenkul projeleri geliştirmek, d. Her nevi gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, kira sözleşmelerini akit ve imza etmek, tapu siciline kira sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek, kiralamaya aracı olma ve bu gibi faaliyetlerle ilgili yurtdışında temsilcilikler açma, e. Şirket faaliyetleri için her türlü menkul ve gayrimenkul malları, ipotekli ve ipoteksiz, rehinli ve rehinsiz, dilerse üzerindeki her türlü takyidat ve hukuki vecibeleri ile birlikte ve üzerlerindeki her türlü şahsi ve ayni haklarla birlikte satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas veya trampa etmek, geri alım veya alım hakkı tesis ve kabul etmek, menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak, kiraya vermek, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh etmek. Gayrimenkuller üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat irtifakları, kat mülkiyetleri, tahsis, ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapmak, menkul veya gayrimenkul mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi temlik muameleleri yapmak ve bu hususta sözleşmeler akdetmek. Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili ve işletme konusuna dahil olmak kaydı ile yurt içi ve yurt dışı bilumum ihalelere iştirak etmek, tüm bu konularda ihale düzenlemek. İktisap ettiği gayrimenkuller için önalım, ortaklığın giderilmesi ve tahliye davası açmak, ticari işletme rehni akdetmek. Gayrimenkullerini belediyeye devretmek, yol ve ifraz için terk etmek. Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla, bu gayrimenkuller üzerinde konut ve/veya ticari kullanım amaçlı yapılar inşa ettirmek, inşaatını yaptığı veya yaptırdığı gayrimenkulleri satmak, almak, kiraya vermek, kiralamak, işletmek, işlettirmek amacı ile kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu şirketlerin hisselerini satın almak suretiyle ortak olmak. f. Gayrimenkul ve inşaat alanında faaliyet gösteren şirketlere gayrimenkul ve inşaatla ilgili her türlü eğitim, danışmanlık ile satış ve pazarlama hizmetleri vermek. g. Tesis yönetimi ve gayrimenkul yönetimi hizmetleri vermek h. Şirketin faaliyetlerinin verimli ve karlı olarak yürütülmesi için gerekli esasları ve işletme politikasını belirlemek, i. Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun 21. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sürekli ya da süreksiz mukavele, anlaşma iş birliği yapabilir, her türlü nitelikte ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir, ticari işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir j. Konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı resmi ve özel sektör ihalelerine iştirak ve teklifte bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek, k. Yurt içinden veya dışından bilcümle telif haklarını, marka, model, resim, know-how, patent, ihtira beratı ve benzerlerini satın almak, şirket namına tescil ettirmek, konusu ile ilgili her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak, l. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Türk Ticaret Kanununun 522. Maddesi uyarınca şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım teşkilatları kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini gerçekleştirmek. m. Şirket adına arsalar almak, bunları parsellemek ve satmak, bu arsalar üzerinde her türlü inşaat yapmak, n. Her türlü inşaat, taahhüt ve mühendislik, mimarlık hizmetleri ile her türlü resmi özel ve tüzel kişilere ait inşaat, inşaat onarım, restorasyon ve dekorasyon işleri yapmak, taahhütlere girişmek, ihalelere girmek ve almak, mimarlık ve şehir plancılığı ile ilgili projeleri yapmak ve yaptırmak, yatırım projeleri ve fizibilite çalışmaları ve teknik mali müşavirlik hizmetleri vermek, Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmek için, ilgili mevzuata aykırı olmaması kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemleri de yapabilir: o. İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün mali, ticari iş ve taahhütlere girmek, anlaşmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışı bankalar, finans kurumları, emtia borsaları ve benzeri kuruluş ve piyasalardan uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek, akreditifler dahil ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.