07 / 08 / 2022

Hatay Büyükşehir'den 61.3 milyon TL'ye teleferik yapım işi!

Hatay Büyükşehir'den 61.3 milyon TL'ye teleferik yapım işi!

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay ili, Antakya İlçesi Habib-İ Neccar Dağı arası 1100 metre uzunlukta teleferik yapımı ve 22 yıla kadar işletilmesini 61 milyon 312 bin 515 TL muhammen bedelle ihale ediyor.Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, Hatay ili, Antakya İlçesi Habib-İ Neccar Dağı arası 1100 metre uzunlukta
teleferik yapımı ve 22 yıla kadar işletilmesi ihalesi yapılacak. İhalenin toplam muhammen bedeli 61 milyon 312 bin 515 TL olarak belirlendi. 

İlan metni:

TELEFERİK YAPIMI VE İNTİFA HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin "A" Bendine Göre Kapalı Teklif Usulü (Açık Arttırma ) İle Antakya İlçesi Habib-İ Neccar Dağı Arası 1100 Metre Uzunlukta 370 Metre Kot Farkında 1200 Kişi/Saat Çıkışta Ve 1200 Kişi/Saat İnişte Taşıma Kapasitesine Sahip Teleferik Yapımı ve 22 Yıla Kadar İşletilmesi (İntifa Hakkı) İhalesine İlişkin Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır: 1-İdarenin a) Adresi : Adnan Menderes Cd. Cumhuriyet Alanı No: 2 31040 Merkez/HATAY b) Telefon ve faks numarası : 3262149190 - 3262157655 2-İhale konusu işin a) Niteliği, türü ve miktarı:

Hatay Büyükşehir den 61.3 milyon TL ye teleferik yapım işi!

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Kat:3 b) Tarihi ve saati : 28/09/2021 Salı Günü Saat 14:00 c) Müracaat : 2886 sayılı D.İ.K.nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, 27/09/2021 Pazartesi saat 17:00’ye kadar İhale dosyaları İhale Birimine teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi ; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. b)Yeterlik başvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde , bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. c) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: 4.2.2. Geçici Teminat mektubu ve teyit yazısı. Geçici teminat mektubu 1.800.000,00 - TRY (Bir Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirası) geçici teminat mektubunun süresi 28/12/2021 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Hatay Büyükşehir den 61.3 milyon TL ye teleferik yapım işi!

5. İş hacmini gösteren belgeler : İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunun 250.000.000 TL'den az olmaması gerekir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

6. İhale dokümanının görülmesi: 6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 5.000,00 TRY bedel karşılığında temin etmesi zorunludur.

7. İhale konusu işin inşaat yapım süreci bittikten ve kabul işlemleri yapıldıktan sonra 5 yıl boyunca yıllık 500.000 adet bilete tekabül eden tutarda garanti ücret verilecek olup, yıllık 500.000 adet bilete tekabül eden tutarın üstünde ki gelirden idareye %15 oranında ücret ödemesi yapılacaktır. Bu husus 5 yıl ile sınırlıdır. Geri kalan yıllarda ihale üzerine kalan isteklinin sunmuş olduğu yıllık ciro üzerinden yüzde (%) artırım miktarının hesabı sonucu tutar kadar idareye ödeme yapılacaktır. 7.1.Tesisin işletmeye alınma zamanı yılın herhangi bir ayında olması durumunda garanti verilecek bilet sayısı için yılbaşı (1 Ocak) baz alınarak takvim hesabına göre maliyet hesaplaması yapılacaktır. 7.2. Açık Arttırma; İhale konusu işin garanti süresi olan 5(beş) yılın bitiminden sonraki işletme süresi boyunca yıllık cirosu üzerinden %3 den başlamak üzere %1'er artırım şeklinde peyler sürülecektir. 7.3. Bilet ücreti kişi başı en fazla 25,00 TL olacak ve her yıl TEFE - TÜFE'ye göre güncellenecektir.

8. İşletme süresi toplam 22 Yıldır. İnşaat süresi bu süreye dahil değildir. Tesisin işletmeye alınma tarihinde süre başlar..

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

10. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılabilir.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. İhale ile ilgili diğer hususlar; teknik şartname, idari şartname, sözleşme tasarısı ve projelerden oluşan ihale dokümanında belirtilmiştir.

13. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 14. 2886 sayılı kanuna göre ilan olunur.