08 / 08 / 2022

Hatay'a teleferik geliyor! İhalesi 3 Kasım'da!

Hatay'a teleferik geliyor! İhalesi 3 Kasım'da!

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Antakya İlçesi Habib-İ Neccar Dağı arasında teleferik projesi inşa edecek. Projenin ihalesi 3 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Antakya İlçesi Habib-İ Neccar Dağı arasında teleferik projesi hayata geçirecek. Muhammen bedeli 47 milyon 552 bin 950 TL olarak belirlenen projesnin ihalesi 3 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

TELEFERİK YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR
Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin "A" Bendine Göre Kapalı Teklif Usulü (Açık Arttırma ) İle Antakya İlçesi Habib-İ Neccar Dağı Arası 1100 Metre Uzunlukta 370 Metre Kot Farkında 1200 Kişi/Saat Çıkışta Ve 1200 Kişi/Saat İnişte Taşıma Kapasitesine Sahip Teleferik Yapımı Ve 12 Yıla Kadar İşletilmesi (İntifa Hakkı) İhalesine İlişkin Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır:
1-İdarenin
a) Adresi : Adnan Menderes Cad. Cumhuriyet Alanı No: 2 31040
HATAY MERKEZ/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3262149190 - 3262157655
2-İhale konusu işin
a) Niteliği, türü ve miktarı:

Hatay a teleferik geliyor! İhalesi 3 Kasım da!

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Kat: 3
b) Tarihi ve saati : 03/11/2020 Salı Günü Saat 14:00
c) Müracaat : 2886 sayılı D.İ.K.nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, 02/11/2020 Pazartesi saat 17:00’ye kadar İhale dosyaları İhale Birimine teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet
üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi ;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Yeterlik başvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde , bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
4.2.2. İsteklinin 1.500.000,00 -TRY (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) den az olmamak üzere bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale tarihinde düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter , mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.3. Geçici Teminat mektubu ve teyit yazısı. Geçici teminat mektubu 1.500.000,00 -
TRY (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası)
5.1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5.1.2. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 10.000.000,00 TRY tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
5.1.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kablolu Taşıma Sistemleri Yapım İşleri İle İlgili Düzenlenmiş İş Deneyim Belgeleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
6. İhale dokümanının görülmesi:
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 5.000,00 TRY bedel karşılığında temin etmesi zorunludur.
7. Tesisin tamamından elde edilen her türlü gelirlerin toplamı üzerinden %7 (yüzde yedi) orandan başlamak üzere 1'er (birer) birim peyler şeklinde arttırma yapılacaktır.
8.1.İşletme süresi; 12 yıldır. İnşaat yapım süresi kiralama süresine dahil değildir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
10. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılabilir.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. İhale ile ilgili diğer hususlar; teknik şartname, idari şartname, sözleşme tasarısı ve projelerden oluşan ihale dokümanında belirtilmiştir.
13. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
14. 2886 sayılı Kanuna göre ilan olunur.