Havuz ruhsata tabi mi?

Havuz ruhsata tabi mi?

Havuz ruhsata tabi mi? Bir alana inşa edilecek havuz, belediyeden ruhsat almayı gerektirip gerektirmediği, havuzun niteliğine ve derinliğine göre değişkenlik gösteriyor. Peki hangi havuzlara ruhsat alınabilir?Havuz ruhsata tabi mi?

Bir alana inşa edilecek havuz, belediyeden ruhsat almayı gerektirip gerektirmediği, havuzun niteliğine ve derinliğine göre değişkenlik gösteriyor. Yüzme havuzu olarak inşa edilecek havuzlar ruhsat gerektirirken; derinliği 1 metreyi geçmeyen süs havuzu niteliği taşıyan havuzlar ruhsat gerektirmiyor.


Söz konusu hükümler bölgenin imar planına göre değişkenlik gösterebiliyor. İstanbul imar yönetmeliğinde havuz ruhsatı ile ilgili esaslar şu şekilde sıralanıyor:


"Bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak, taşıyıcı elemanların durumunu değiştirmemek, bağımsız bölümün brüt inşaat alanını artırmamak, kullanım amacı ve cephe görünümünü değiştirmemek koşulları ile taşıyıcı sistemi etkilemeyen yerlerde iç mekan kullanımını ve duvar yerlerini değiştirmek ve kaldırmak, derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve taban kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı, kiremit aktarılması, bina cephesi su ve ısı mantolama sistemleri ile derinliği l,00 m.yi geçmeyen süs havuzları bahçe duvarı, duvar kaplaması, baca, saçak ile benzeri elemanların tamirleri, tüm dekorasyon işleri ile taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir. 


Bunlardan iskele kurmayı gerektirenler için belediyeye yazı ile müracaat edilip konuyla ilgili mimar veya inşaat mühendisi veya inşaat teknikeri veya inşaat teknisyeni sorumluluğu üstlenmesi şartıyla izin alınması gereklidir. İmar planlarında aksine bir hüküm yoksa zemin katta bulunan iş yerlerinin vitrin değişiklikleri basit tadillerden sayılır. Açık çıkmalar balkon vasfını bozmadan ve kapalı alanlara ilave edilmeden hafif malzemelerle (PVC, alüminyum, ahşap,vb.) kapatılabilir. 


Bu maddenin uygulanmasında Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri saklıdır. 


Bu maddede belirtilenler dışındaki bütün inşai faaliyetler ruhsata veya izne tabidir."


Karar örneği:


İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİNE GÖRE DERİNLİĞİ 1.00 M'Yİ GEÇMEYEN SÜS HAVUZLARI RUHSATA TABİ OLMADIĞI, YAPILARIN ARKA BAHCE MESAFESİNDE 1.80 METRE DERİNLİĞİNDE YAPILAN YÜZME HAVUZUNUN RUHSATA TABİ OLDUĞU VE İMAR PLANI KOŞULLARINA GÖRE İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, DAVA KONUSU YÜZME HAVUZUNUN YIKTIRILMASINDA MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.


Temyiz İsteminde Bulunan : 1- ...

Vekili : Av. ...

2- (Müdahil) ...

Vekili : Av. ...

Karşı Taraf : Bahçeşehir Belediye Başkanlığı - İSTANBUL

Vekili : Av. ...


İstemin Özeti : İstanbul 5.İdare Mahkemesinin 28.10.2003 günlü, E:2002/557, K:2003/1322 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir 


Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.


Danıştay Tetkik Hakimi Selçuk Topal'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.


Danıştay Savcısı Mukaddes Aras'ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.


Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, İstanbul, Bahçeşehir, ... ada, ... parsel sayılı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak yapılan havuz inşaatının 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin ... günlü, ... sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporla dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, 6.11.2001 günlü tutanakla ... Blokların arka bahçe kısmına 1,80 metre derinliğinde, (8x17) m2 boyutunda yüzme havuzu inşaatının tespit edilerek mühürlendiği, İstanbul İmar Yönetmeliğinin 14.01 maddesine göre derinliği 1,00 metreyi geçmeyen süs havuzlarının ruhsata tabi olmadığı, dava konusu yüzme havuzunun ise ruhsata tabi olduğu ve imar planı koşullarına göre ruhsat verilmesinin de mümkün olmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.


Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu İstanbul 5.İdare Mahkemesinin 28.10.2003 günlü, E:2002/557, K:2003/1322 sayılı kararında, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, fazla yatırılan 15.300.000,- lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 15.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.İstanbul İmar Yönetmeliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com