Haydarpaşa Limanı idare binası güçlendirilecek!

Haydarpaşa Limanı idare binası güçlendirilecek! Haydarpaşa Limanı idare binası güçlendirilecek!

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü, Haydarpaşa Limanı idari binanin güçlendirilmesi yapım işini ihaleye çıkardıDevlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü, Haydarpaşa Limanı idari binanın güçlendirilmesi yapım işini ihaleye çıkardı.  İhalaye ilişkin bilgilerin http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinde yer aldığı bildirilirken sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer tesliminin, yapılacağı ve 120 takvim günü içinde de işin bitirilmesi gerektiği belirtildi. İhale7 Eylül 2011 tarihinde  Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü 'nde gerçekleştirilecek.

İhalenin detayları:

BİNA GÜçLENDİRİLMESİ İşžİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğünden:
Haydarpaşa Limanı İdari Binanın Güçlendirilmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası  :  2011/125330
1 - İdarenin
a) Adresi  :  SELİMİYE HAREM İSKELE CADDESİ ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası  :  2163488020 - 2163451705
c) Elektronik Posta Adresi  :  www.tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi  :  http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  :  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP 'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  :  Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Binası
c) İşe başlama tarihi  :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi  :  Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi gün) takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer  :  Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati  :  7/9/2011 – 15.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve snatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. şžekli ve içeriği İdari şžartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. şžekli ve içeriği İdari şžartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:

Adet  Pozisyonu  Mesleki Ünvanı  Mesleki Özellikleri
1  şžantiye Mühehdisi  İnşaat Mühendisi  5 Yıl Deneyimli

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(B) ÜSTYAPI (BİNA) GRUBU İşžLER
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımları İhale Komisyonu Bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımları İhale Komisyonu Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
6612/1-1

Detaylı bilgi için tıklayın


Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com