Çukurova Balkon

Hazine'ye ait 7 arsa 14.3 milyon TL'ye satışa çıkarıldı!

Hazine'ye ait 7 arsa 14.3 milyon TL'ye satışa çıkarıldı! Hazine'ye ait 7 arsa 14.3 milyon TL'ye satışa çıkarıldı!

Arnavutköy, Beylikdüzü, Bahçelievler, Eyüpsultan, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde bulunan Hazine’ye ait 7 adet taşınmaz açık teklif usulü ile ihaleye çıkıyor. İhale, 17 Ekim 2018 günü düzenlenecek.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Hazine'ye ait 7 adet arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış bedeli 14 milyon 345 bin 675 TL olarak belirlendi. 

Arnavutköy, Beylikdüzü, Bahçelievler, Eyüpsultan, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde bulunan taşınmazların satış günü 17 Ekim 2018 olarak belirlendi. 

Dosya için tıklayın

 

Satış şartları:

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.            

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;        a)Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek,işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.        b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla  nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,            Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.            

3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.         

4-İhaleye ait şartname Müdürlüğümüzde görülebilir.          

5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.            

6-Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.        

7-Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,resim ve harçtan müstesnadır.             

8-Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihala saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İlan olunur.Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.