Hazineye ait tarım arazilerinin satışı!

Hazineye ait tarım arazilerinin satışı!Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Hazineye ait tarım arazilerinin satış ve tescili ile 5403 sayılı Kanun İstisnasına dair duyuru yayımladı.


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Hazineye ait tarım arazilerinin satış ve tescili ile 5403 sayılı Kanun İstisnasına dair duyuru yayımladı. 


Duyuru kapsamında Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna göre değerlendirilecek 2/B taşınmazlarının tasarrufuna yönelik işlemleri anlatılıyor.


T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu Dairesi Başkanlığı


İlgi : a) Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 08.02.2013 tarih ve

22387626-310/0[3313-0]-4992 sayılı yazısı.

b) 18.02.2013 tarih ve 23294678-010.07/12-1385 sayılı Duyuru.

c) Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 27.05.2016 tarihli 22387626/15103 sayılı yazısı .

ç) 04.07.2013 tarih ve 010.07-21-5246 sayılı Duyuru.

d) 14.01.2012 tarih ve 010.07-21-397 sayılı Duyuru.

e) 12.06.2012 tarih ve 2012/7 sayılı Genelge.

f) 12.06.2014 tarih ve 23294678-010.07.02/34306 sayılı Duyuru.


Başbakanlığın 2012/15 sayılı Genelgesi; "Kamu kurum ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlıktan izin alınacaktır." şeklindedir (16.06.2012 tarih ve 28325 sayılı Resmi Gazete). Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ilgi (a) yazısında; 19.04.2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna göre değerlendirilecek 2/B taşınmazlarının tasarrufuna yönelik işlemler için Başbakanlığın 02.01.2013 tarih ve 89243403-399/7-3 sayılı yazısı ile 2012/15 sayılı Genelge kapsamında Maliye Bakanlığına genel izin verildiğinin bildirilmesi üzerine, ilgi (b) Duyurumuz ile Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazların değerlendirilmesine yönelik olarak 6292 sayılı Kanun gereğince yapılacak olan tüm işlemlerde Başbakanlık izni aranılmaksızın işlemlere yön verilmesi gerektiği bildirilmişti.


1) Hazineye ait tarım arazilerinin satışında 5403 sayılı Kanun istisnası

2012/7 sayılı Genelge, "6292 sayılı Kanun gereği maliye kuruluşlarınca yürütülen iş ve işlemler tapu müdürlükleri tarafından resen tescil edileceği için, taşınmaz devir ve temliklerine ilişkin hak sahipliği belgelerinin (veya listelerinin) tescil için tapu müdürlüklerine gönderilmeden önce, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu vb. kanunlarla getirilen kısıtlamaların ilgili defterdarlık/malmüdürlüğü tarafından araştırılması suretiyle, tescil isteminde bulunulması gerekmektedir." şeklindeyse de, 6537 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değiştirilen 5403 sayılı Kanunun 8/3 maddesinin, "…..Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez, Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz…." şeklindeki hükmü ile tarımsal arazi büyüklükleri konusunda Hazineye ait tarım arazilerinin satışında istisna getirilmiştir.


5403 sayılı Kanunun 8/3 maddesi hükmü gereğince, Hazineye ait tarım arazilerinin

satışında hak sahipliğinin bulunması durumunda, 5403 sayılı Kanun ile belirlenen büyüklüklerin altında olsa dahi bu taşınmazların yüzölçümü büyüklüklerine bakılmaksızın kısmen ve/veya tamamen satış işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

İdaremizin 5403 sayılı Kanun Uygulamaları hakkında ilgi (f) Duyurusunun (A/a/5) nolu kısmıda zaten, "Tarım arazisi niteliğindeki Hazine taşınmazları, 5403 sayılı Kanun ile belirlenen büyüklüklerin altında olsa bile hisselendirilerek, pay ve paydaş sayısı artırılmak suretiyle devri mümkündür." şeklindedir.


2) Hazineye ait tarım arazilerinin satışı ve tescili

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün ilgi (a) yazısı ile, Hazineye ait tarım arazilerinin satışına başlanılacağı bildirildiğinden, 6292 sayılı Kanunun 12 inci maddesine göre bu taşınmazların değerlendirilmesi uygulamalarının (satış, tescil vb.) herhangi bir aksamaya uğramadan sonuçlandırılabilmesi için, defterdarlıklar veya malmüdürlüklerince, "Doğrudan Satış Hak Sahipliği Belgesi" düzenlenerek resen tescilinin yapılması tapu müdürlüklerinden istenilen Hazineye ait tarım arazilerinin hak sahipleri adına tescillerinin yapılması ve yapılan işlemlerin sonucundan ilgili defterdarlıklara veya malmüdürlüklerine bilgi verilmesi gerekmektedir.


3) Yürürlükten kaldırılan hükümler

Bahsi geçen 5403 sayılı Kanunun 8/3 maddesi hükmü gereğince, ilgi (ç) Duyuru yürürlükten kaldırılmıştır.


İlgi (d) Duyurunun 2. sayfada yer alan ilk paragrafı ile 2012/7 sayılı Genelgenin "C-KANUNİ KISITLAMALARA UYUM" başlıklı kısmının "5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" şeklindeki ibaresi, 5403 sayılı Kanunun 8/3 maddesi ile çelişmesi nedeniyle kısmen yürürlükten kaldırılmıştır.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com