Hazırlanan imar planına göre 1938 yılında İstanbul'un alacağı şekil!

Hazırlanan imar planına göre 1938 yılında İstanbul'un alacağı şekil! Hazırlanan imar planına göre 1938 yılında İstanbul'un alacağı şekil!

1938 yılında hazırlanan imar planı uygulanacakmış. Beyazıt taraflarına İlim ve Süleymaniye'de Sinan Siteleri kurulacakmış, geniş caddeler meydanlar açılacak, Lunaparklar yapılacakmış. Sultanahmet Meydanı'na 140 metrelik abide yapılacakmış.İstanbul, imar planına göre ne şekil alacak?

İlim ve Sinan Siteleri kurulacak, geniş caddeler meydanlar açılacak, Lunaparklar vesaire yapılacak.


Şehircilik mütehassısı B. Prostun İstanbul'un imarı için hazırladığı avan proje ile maket, Dahiliye Vekaleti'nin büyük salonunda teşhir edilmekte ve alakadar zevat tarafından tetkik edilmektedir. Avan proje umumi bir tasvib ve tasdik edeceği muhakkaktır. Vekaletin de tasvib ve tastik edeceği muhakkaktır. B proje mucibince İstanbul şehrinin istikbalde alacağı şekil şudur:


Eminönü ve civarı

Eminönü genişletilecek, Yenicami'nin sağ yanında 20 metrelik bir yol Kumkapı'ya kadar uzunacak, caminin sol cihetinden başlayacak 30 metrelik diğer bir yolda Sirkeci'yi takiben Sultanahmet'e gidecektir. Eminönü'nden üçüncü yol da sahili takiben Sarayburnu'na uzanacaktır.


Asarı Atika Mahallesi ve İnkilab Abidesi

Sarayburnu parkıyla yanındaki askeri binalar, Gülhane Hastanesi, yanan Adliye Sarayı, Küçükayasofya, Sultanahmet Cami'si ve civarı, asarı atika mıntıkası addedilecek, Sultanahmet Camisinden Akbıyık semti ile Ahırkapı'ya kadar denize uzanan kısımda, anfiatr şeklinde küçük köşkler tarzında binalar inşa edilecektir. Sultanahmet-Bayezıt Caddesi genişletilecek, caddenin denize nazır tarafı anfiteatr şekline konulacak ve binalar bunun üstüne sıralanacaktır.


İlim ve Sinan Siteleri Yenikapı'da ihracaat limanı

Sirkeci Meydanı'da açılarak düzeltilecektir. Kapalıçarşı muhafaza edilecek, Beyazıt tarafları ilim sitesi, Süleymaniye de Sinan Sitesi olacak, her iki semtte de isimleri ile mütenasib tesisat ve inşaat yapılacaktır.

Eminönü-Eyüp yolu açılacak, Eyüp mezarlıklarının yerinde amele mahalleleri, Gazi Köprüsü'nden Eyüp'e kadar uzanan kısım sanayi mıntıkası olacak, Gazi Köprüsü'nden Eminönü'ne kadar uzayan kısım da dahili istihlak işine ald maddelerin muhafaza ve satışına tahsis edilecektir. Buraya rıhtımlar, soğuk hava depoları vesair tesisat yapılacaktır. 

Yenikapı'da İhracaat Limanı tesisatı yapılacak, Gazi Bulvarı tamamlanacak, Beyazıt-Fatih, Fatih, Beyazıt-Aksaray yolları tevsi edilecektir.


Beyoğlu cihetinin imarı

Beyoğlu taraflarına gelince, Mecidiye Köyü sayfiye yeri olacak, Azapkapı cihetinde geniş bir meydan yapılacak, oradan Tozkoparan yoluyla Taksim'e kadar 30 metrelik bir yol açılacak, tramvaydan geyri diğer nakil vasıtaları Beyoğlu'nda İstanbul'a bu yoldan iniceklerdir.

Azakkapı - Karaköy yolu genişletilecek, Karaköy'de geniş bir meydan açılacak, Fermeneciler yolu genişletilecek, iki köprü arası küçük deniz sanayine tahsis edilecektir.


Üç yol açılacak

Karaköy Meydanı'nın sağ cihetinde biri Galata rıhtım boyu, diğeri 20 metre kadar genişletilecek olan Karamustafapaşa yolu, üçüncüsü 30 metre genişliğinde açılacak Necatibey Caddesi olmak üzere üç yol bulunacaktır.

Karaköy'den Kemeraltı, Kumbaracıyokuşu yoluyla Yüksekkaldırıma muvazi 30 metre genişliğinde yeni bir yol açılacaktır. Beyoğlu'na çıkan ve oradan inen tramvaylar yalnız bu yolu takip edeceklerdir.


Tünel ve Taksim Meydanları

Bu yol Tünel'in Beyoğlu tarafından açılacak geniş bir meydanda bitecektir. Bu meydan için Tünel'in karşı tarafındaki binalar istimlak edilecek Şişli, Harbiye, Maçka ve Kurtuluş'tan gelen tramvaylar, Tozkoparan'dan , Tepebaşı bahçesinin yanından Asmalı Mescit'ten bu meydana çıkarak aşağı aşağı inecekler aşağıdan gelenlerde bu meydandan İstiklal Caddesi'ni takip edeceklerdir.

Taksim Meydanı, abidenin şerefiyle mütenasib bir şekle konulacaktır.


Lunapark

Taksim'den Dolmabahçe'ye kadar uzanacak kısımda asri bir lunapark tesis edilecek, bunun yanında daimi sergi binası yapılacak, Sürpagob ile civarı ve Harbiye Mektebi'nin yan tarafları sayfiye yeri haline getirilecektir.Akşam Gazetesi 20 Kanunusani (Ocak) 1938


Abdullah Kutalmış Mızrak/emlakkulisi.com