İBB, Beşiktaş'taki arazisini 144.2 milyon TL'ye satıyor!

İBB, Beşiktaş'taki arazisini 144.2 milyon TL'ye satıyor! İBB, Beşiktaş'taki arazisini 144.2 milyon TL'ye satıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Beşiktaş Dikilitaş'ta yer alan,araziyi 144 milyon 205 bin TL bedelle satışa çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Beşiktaş Dikilitaş'ta yer alan araziyi satışa çıkardı. Ticaret ve Konut Alanı imarlı arazinin muhammen bedeli 144 milyon 205 bin TL, geçici teminat bedeli 4 milyon 326 bin 150 TL olarak belirlendi. Satış ihalesi 23 Ekim 2019 tarhinde saat 11:00'de yapılacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No : 1650
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli : İstanbul
b) İlçesi : Beşiktaş
c) Mahallesi : Dikilitaş
d) Pafta No : ---
e) Ada No : 25
f) Parsel No : 77
g) Yüzölçümü : 5.763,63 m²
h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı
ı) Hâlihazır : Boş
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok
k) İmar Durumu : Ticaret + Konut Alanı
l) Cinsi : Arsa
3) Muhammen Bedeli : 144.205.000.-TL
4) Geçici Teminatı : 4.326.150.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati : 23 Ekim 2019 - 11:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen
Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3
Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli : 1.000.-TL
10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (23 Ekim 2019) saat 11:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/ İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.