İBB meclis üyeleri Latin Amerika'da kentsel dönüşümü inceleyecek!

İBB meclis üyeleri Latin Amerika'da kentsel dönüşümü inceleyecek! İBB meclis üyeleri Latin Amerika'da kentsel dönüşümü inceleyecek!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Latin Amerika turuna çıkıyor. 7 AKP’li, 2 CHP’li meclis üyesi 18 Şubat’ta Brezilya Arjantin ve Şili yolcusu heyet Rio, Sao Paulo, Buenos Aires ile Santiago’da kentsel dönüşümü inceleyecek.İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­lis üye­le­ri ve dai­re baş­kan­la­rı, kent­sel dö­nü­şüm in­ce­le­me­si yap­mak üze­re La­tin Ame­ri­ka ül­ke­le­ri­ne 10 gün­lük ge­zi­ye gi­di­yor. Bü­tün mas­raf­la­rı İBB büt­çe­sin­den kar­şı­la­na­cak olan ge­zi­de ge­ce­kon­du yı­kı­mı ya­pı­lan Ri­o de Ja­ne­iro’­nun ya­nı sı­ra te­ne­ke ev­le­ri ile ün­lü Bue­nos Ai­res, San­ti­ago ve Sa­o Pau­lo şe­hir­le­ri ge­zi­le­cek.


HEYETTE ŞU İSİMLER YER ALIYOR


18-28 Şu­bat ta­rih­le­ri ara­sın­da­ki ge­zi­ye ka­tı­la­cak olan AKP Grup Baş­kanve­ki­li Ebu­be­kir Taş­yü­rek baş­kan­lı­ğın­da­ki he­yet­te; mec­lis üye­le­ri AK­P’­li Ah­met Bi­lal Kıy­maz, AK­P’­li Os­man De­mir, AK­P’­li Sa­mi Şa­hin, AK­P’­li Te­mel Ba­şa­lan, AK­P’­li Eren Öz­de­mir, AK­P’­li Fa­tih Poy­raz, CHP’­li Ali Rı­za Yıl­maz, CHP’­li Fa­tih Üs­tün­baş, İmar ve Şe­hir­ci­lik Dai­re Baş­ka­nı Gök­han Yıl­maz, Ma­li Hiz­met­ler Dai­re Baş­ka­nı Ke­nan Kir­til, Ya­zı İş­le­ri ve Ka­rar­lar Dai­re Baş­ka­nı Mu­ham­met Ko­çoğ­lu, Em­lak Yö­ne­ti­mi Dai­re Baş­ka­nı Ya­şar Par­lak, En­cü­men Mü­dü­rü Ay­han Kı­lınç ve Dış İliş­ki­ler Mü­dür Yar­dım­cı­sı Fah­ri Mu­rat Tun­cay bu­lu­nu­yor. 15 ki­şi­lik he­yet 7 AK­P’­li, 2 CHP’­li mec­lis üye­si ile 6 bü­rok­rat­tan olu­şu­yor. He­yet, Şi­li­’nin baş­ken­ti San­ti­ago, Ar­jan­ti­n’­in baş­ken­ti Bue­nos Ai­res, Bre­zil­ya­’nın Sa­o Pau­lo ve Ri­o de Ja­ne­iro şe­hir­le­rin­de uy­gu­la­nan kent­sel dö­nü­şüm, şe­hir plan­la­ma­sı ve ka­mu­laş­tır­ma alan­la­rın­da­ki pro­je­ler hak­kın­da bil­gi alış­ve­ri­şin­de bu­lun­mak ve ye­rin­de in­ce­le­me­ler yap­mak üze­re gö­rev­len­di­ril­di. 15 ki­şi­lik he­ye­tin yol ve har­cı­rah mas­raf­la­rı­nın İBB’den kar­şı­lan­ma­sı tek­li­fi önceki gün Mec­lis gün­de­mi­ne gel­di. Tek­lif, oybir­li­ği ile geç­ti.He­ye­tin kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­nı in­ce­le­ye­ce­ği Şi­li, Bre­zil­ya ve Ar­jan­ti­n’­de sü­reç ka­mu­sal me­kan­lar özel­leş­ti­ri­le­rek AVM ve re­zi­dan­sa dö­nüş­tü­rül­me­si şek­lin­de iler­li­yor. Ve bu ül­ke­ler­de kent­sel dö­nü­şü­me kar­şı güç­lü bir halk ha­re­ke­ti var. Bre­zil­ya­’da 2016 yı­lın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan Olim­pi­yat Oyun­la­rı için ya­pı­lan ye­ni kent pla­nı kap­sa­mın­da Ri­o’nun et­ra­fı­nı sa­ran ge­ce­kon­du ma­hal­le­le­ri­nin bü­yük kıs­mı­ yı­kıl­mış du­rum­da. 13 bin ai­le kent­sel dö­nü­şüm ne­de­niy­le ev­le­rin­den ol­du. Bre­zil­ya hü­kü­me­ti dö­nü­şü­me di­re­nen ma­hal­le­le­re kar­şı de­fa­lar­ca as­ke­ri ope­ras­yon dü­zen­le­di. 2002 yı­lın­da gös­te­ri­me gi­ren yö­net­men Fer­nan­do Mei­rel­le­s’­in Pau­lo Lin­s’­in ro­ma­nın­dan se­nar­yo­laş­tı­ra­rak çek­ti­ği “Tan­rı Ken­t” ad­lı film de Bre­zil­ya­’nın varoş­la­rın­da­ki yok­sul­lu­ğu et­ki­le­yi­ci bir dil­le an­la­tı­yor­du.


3. DÜNYA ÜLKELERİNE YOLCULUK


Kent­sel dö­nü­şü­mün en sert şe­kil­de ya­şan­dı­ğı Gü­ney Ame­ri­ka ül­ke­le­ri­ne ge­zi dü­zen­le­yen İBB Meclis üyeleri, İs­tan­bul için ye­ni yön­tem­ler araş­tı­ra­cak. 15 ki­şi­lik he­yet, Bre­zil­ya­’da kar­na­va­lıy­la ün­lü Ri­o’­yu, te­ne­ke ev­le­riy­le ta­nı­nan Sa­o Pa­ulo’yu, Ar­jan­ti­n’­de ise baş­kent Bue­nos Ai­re­s’­i ve Şi­li­’de San­ti­ago’­yu ge­ze­cek.


BU AY İÇİNDE 3 GEZİ DAHA VAR


İBB Dış İliş­ki­ler Mü­dür­lü­ğü­’nün ta­le­bi üze­ri­ne şu­bat ayın­da 3 yurtdı­şı ge­zi­si da­ha ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Fin­lan­di­ya Cum­hur­baş­ka­nı Sau­li Nii­nis­tö­’nün Tür­ki­ye zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da Ka­dir Top­baş ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­le­rin so­nu­cun­da İBB Ge­nel Sek­re­te­ri Hay­ri Ba­raç­lı, baş­kan da­nış­ma­nı Kor­tan Çe­lik­bi­lek, ge­nel sek­re­ter yar­dım­cı­la­rı Ey­yüp Ka­ra­han ile Ça­ğa­tay Kal­kan­cı 25-29 Şu­bat ta­rih­le­ri ara­sın­da Fin­lan­di­ya ve Nor­ve­ç’­e gi­de­cek. 16-18 Şu­bat ta­rih­le­ri ara­sın­da ise dün­ya­nın fi­ber op­tik ha­ber­leş­me sis­tem­le­ri ala­nın­da üre­tim ve uy­gu­la­ma ya­pan fir­ma­la­rı­nın ka­tı­la­ca­ğı Lük­sem­bur­g’­da­ki FTTH Kon­fe­ran­sı­’na ye­ni tek­no­lo­ji­le­ri in­ce­le­mek üze­re Elek­tro­nik Sis­tem­ler Mü­dür­lü­ğü­’n­den 2 me­mur gö­rev­len­di­ril­di.


Sözcü/ Özlem GÜVEMLİ