15 / 08 / 2022

İBB Şişli, Beyoğlu ve Eyüpsultan'daki 3 arsayı satışa çıkardı!

İBB Şişli, Beyoğlu ve Eyüpsultan'daki 3 arsayı satışa çıkardı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şişli, Beyoğlu ve Eyüpsultan'da yer alan 3 adet arsayı satışa çıkardı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şişli, Beyoğlu ve Eyüpsultan'daki yer alan 3 adet arsayı satışa çıkardı. 

Şişli Mecidiyeköy'de yer alan konut alanı imarlı arsanın muhammen bedeli 3 milyon 626 bin TL, Beyoğlu'nda yer alan konut alanı imarlı arsanın muhammen bedeli 2 milyon 676 bin 300 TL, Eyüpsultan'da yer alan konut alanı konut alanı + yola terkli imarlı arsanın mumammen bedeli 2 milyon 125 bin TL olarak belirlendi.

Arsaların satış ihaleleri 5 Ocak 2022 tarihinde saat 10:00'da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 


Şişli'deki arsanın ihale ilanı şu şekilde:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No: 5590
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul b) İlçesi: Şişli c)Mahallesi: Mecidiyeköy
d) Pafta No:--- e) Ada No: 9192 f) Parsel No: 2
g) Yüzölçümü: 286 m² h) Satılacak Hisse Oranı: 5333/7150 ı) Halihazır: Boş ve İşgalsiz
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
k) İmar Durumu: Konut Alanı l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli : 3.626.440.-TL
4) Geçici Teminatı : 108.793,20 TL
5) İhale Tarihi ve Saati : 05 Ocak 2022 – 10:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer : Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul
7) İhale Usulü: : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi : Mesken Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli : 600.-TL

İBB Şişli, Beyoğlu ve Eyüpsultan daki 3 arsayı satışa çıkardı!

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
11) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
13) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için en geç 04 Ocak 2022 saat: 16.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
14) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 04 Ocak 2022 saat: 16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur
 12875/1-1

Beyoğlu'ndaki arsanın ihale ilanı şu şekilde:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No: 5592
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul b) İlçesi: Beyoğlu c)Mahallesi: Pirimehmetpaşa
d) Pafta No:--- e) Ada No: 2955 f) Parsel No: 6
g) Yüzölçümü: 267,63 m² h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı ı) Halihazır: Boş
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok k) İmar Durumu: Konut Alanı l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli: 2.676.300.-TL
4) Geçici Teminatı: 80.289.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati: 05 Ocak 2022 – 10:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul
7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi: Mesken Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli 600.-TL

İBB Şişli, Beyoğlu ve Eyüpsultan daki 3 arsayı satışa çıkardı!

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
11) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
13) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için en geç 04 Ocak 2022 saat: 16.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
14) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 04 Ocak 2022 saat: 16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur. 

Eyüpsultan'daki arsanın ihale ilanı şu şekilde:
TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No: 5650
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul b) İlçesi: Eyüpsultan c)Mahallesi: Alibeyköy /Saya
d) Pafta No:--- e) Ada No: 122 f) Parsel No: 301
g) Yüzölçümü: 250 m² h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı ı) Halihazır: İşgalli
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
k) İmar Durumu: Konut Alanı + Yola terkli
l) Cinsi: Arsa

İBB Şişli, Beyoğlu ve Eyüpsultan daki 3 arsayı satışa çıkardı!

3) Muhammen Bedeli: 2.125.000.-TL
4) Geçici Teminatı: 63.750.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati: 05 Ocak 2022 – 10:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul
7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi: Mesken Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli 600.-TL
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
11) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
13) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için en geç 04 Ocak 2022 saat: 16.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
14) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 04 Ocak 2022 saat: 16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.